OБЩИ УСЛОВИЯ НА МАКС ТЕЛЕКОМ

                                                                     
Общи условия за уреждане на взаимоотношенията между „Макс Телеком” ООД и абонатите и потребителите, ползващи интернет услуги и услуги за пренос на данни чрез обществената електронна съобщителна мрежа на „Макс Телеком” ООД
(В сила от 07.04.2014 г., изм. и доп. от 23.02.2015 г., изм. от 15.12.2015 г.)


1. Общи положения
 
1.1. С настоящите Общи условия се определят взаимоотношенията на „Макс Телеком” ООД, наричано за краткост по-долу „Макс Телеком”, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121261531, със седалище, адрес на управление и кореспонденция: гр. София 1592, район „Искър“, бул. „Христофор Колумб“ № 80, ет. 4, телефон за контакт: 0999111, с абонатите и потребителите на интернет услугите и услугите за пренос на данни, предоставяни чрез обществената електронна съобщителна мрежа на Макс Телеком, наричана по-долу „Мрежата”.
1.2. Абонат на Мрежата по смисъла на настоящите Общи условия е всяко дееспособно физическо лице, юридическо лице или институция, осъществяваща дейност на територията на страната по силата на международно споразумение, по което Република България е страна, които са страна по абонаментен договор с Макс Телеком за осигуряване на достъп до Мрежата и предоставяне на електронни съобщителни услуги.
1.3. Потребител на Мрежата по смисъла на настоящите Общи условия е всеки субект, който ползва или заявява за предплатено ползване обществена електронна съобщителна услуга, предоставяна чрез Мрежата.
1.3.1. Абонатите / Потребителите могат да бъдат представлявани пред Макс Телеком от пълномощник с писмено пълномощно. Копие на пълномощното, съдържащо текста „Вярно с оригинала“ и подписа на Абоната / Потребителя се представя от Абоната / Потребителя при подписване на договора.
1.4. Настоящите Общи условия са задължителни за Макс Телеком и Абонатите и Потребителите на Мрежата.
1.5. Абонатите / Потребителите на Мрежата се считат уведомени за Общите условия от датата на публикуването им на интернет страницата на Макс Телеком на адрес www.maxtelecom.bg.
1.6. Общите условия влизат в сила или със започване ползването на съответната услуга или за Абонатите - със сключване на договор за абонаментна услуга, а за Потребителите – сподписване на заявка, представляваща договор за ползване на предплатена услуга. Със сключването на договора или със започване ползването на съответната услуга, Абонатите / Потребителите приемат съдържанието на Общите условия, доколкото друго не е уговорено между страните и доколкото това не противоречи на Закона за електронните съобщения („ЗЕС”). По смисъла на настоящите Общи условия, за писмена форма се счита и наличието на волеизявления на страните, извършени в електронна форма.
1.7. Общите условия са неразделна част от договорите, сключени между Макс Телеком и неговите Абонати / Потребители.
 
2. Договор за услуга
 
2.1. Макс Телеком сключва договор за абонаментна или предплатена услуга с лицата, желаещи да ползват интернет услуги и / или услуги за пренос на данни, предоставяни чрез Мрежата, наричан по-долу „договор за услуги”.
2.2. При сключването на договор Абонатът / Потребителят се идентифицира по следния начин:
2.2.1. за физически лица - с валиден документ за самоличност, когато Абонатът / Потребителят е български гражданин, а когато е чуждестранен гражданин, временно пребиваващ в Република България – с документ, с вписан настоящ адрес на територията на Република България;
2.2.2. за юридически лица и еднолични търговци - с акт за регистрация в компетентния съд или Търговския регистър при Агенцията по вписванията или акт на компетентен държавен орган за създаването им и удостоверение за актуално състояние (където е приложимо), издадено от компетентния орган не по-рано от 3 (три) месеца преди предоставянето му или с ЕИК на Агенцията по вписванията, удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ;
2.2.3. за държавни органи, регистрирани в страната търговски представителства, представителства на чужди държави, международни организации или мисии, осъществяващи дейност на територията на Република България по силата на международно споразумение – със съответния акт на компетентен местен или международен орган за създаването им, а за техни членове – документите по т. 2.2.1. или със съответния документ за месторабота / принадлежност с визиран срок на пребиваване.
2.3. Абонатът / Потребителят се съгласява Макс Телеком да събира, предоставя и обработва по реда на тези Общи условия и в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство, лични данни с оглед на предоставяне на услугата.
2.4. При сключване на договора за услуги Макс Телеком може да изисква и други документи за идентификация на Абоната / Потребителя, при спазване на разпоредбите на действащото законодателство и тези Общи условия.
2.5. Абонатът / Потребителят няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от договора за услуга, на трети лица, без изрично писмено съгласие на Макс Телеком.
2.6. В случай че Абонатът / Потребителят предостави за ползване на трето лице регистрирани на негово име услуги, по сключен договор за услуги с Макс Телеком, Абонатът / Потребителят остава титуляр на правата и задълженията, произтичащи от договора, освен ако в договора или специалните условия за услугата не е уговорено друго.
2.7. Страните ще комуникират помежду си писмено (с писма, адресирани до пощенски и / или електронни адреси) и / или чрез телефон и / или SMS на адресите и номерата, посочени в индивидуалния договор. Абонатът / Потребителят не може да се позовава на невъзможност да получи съобщение или информация от Макс Телеком на адрес (пощенски или електронен) или телефонен номер, посочен в договора. В случай че Макс Телеком изпрати до Абоната / Потребителя писма с обратна разписка до последно посочения от Абоната / Потребителя адрес за кореспонденция, представляващи покани, уведомления, в това число и за прехвърляне на вземанията от Абоната / Потребителя (по смисъла на чл. 99 от Закона за задълженията и договорите) и всякакви други документи, и писмата се върнат като неполучени и / или непотърсени и / или съответният адресат е сменил адреса си за кореспонденция, без да уведоми писмено Макс Телеком съгласно т. 5.8, те се считат за надлежно връчени от датата на изпращането им.
2.8. До погасяване на всички дължими от Абоната / Потребителя суми, кореспонденцията между страните ще се осъществява съгласно т. 2.7., дори и след прекратяване на отношенията с Макс Телеком.
 
3. Услуги, предоставяни от Макс Телеком
 
3.1. Макс Телеком предоставя услугите на своите Абонати и Потребители 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата, съобразно технологичните възможности на Мрежата.
3.2. Абонатите / Потребителите могат да получат и ползват и други услуги, включени в цената на услугите, както и допълнителни услуги срещу заплащане.
3.2.1. Абонатите / Потребителите могат да ползват само устройства с оценено съответствие и пуснати на пазара, съгласно действащото законодателство.
3.2.2. Макс Телеком може да предоставя за ползване устройства на Абонатите / Потребителите. Абонатът / Потребителят носи цялата отговорност в случай на загубване, кражба, унищожаване или повреда на устройството.
3.2.3. Съдържащите се в инсталационните пакети устройства, предоставени за ползване на Абонатите / Потребителите, са собственост на Макс Телеком през цялото време на действие на договора, както и след прекратяването / развалянето му, независимо от основанието за това.
3.2.4. Макс Телеком може да продава на Абонатите / Потребителите крайни устройства, които Абонатите / Потребителите следва да закупят от Макс Телеком по цена, определена в ценовата му листа.
3.3. Макс Телеком предоставя на своите Абонати / Потребители:
3.3.1. достъп до интернет и услуги за пренос на данни, съобразно технологичните възможности на Мрежата и търговската политика на Макс Телеком;
3.3.2. допълнителни услуги, както и пакети от услуги, съобразно технологичните възможности на Мрежата и търговската политика на Макс Телеком. Конкретният избор на услуга, съответно пакет от услуги, се определя в договора за услуги.
3.4. Абонатът / Потребителят може по всяко време да избере да активира или деактивира услуги, предоставяни от Макс Телеком, чрез обаждане на номер за обслужване на клиенти или онлайн на електронен адрес: shop.maxtelecom.bg. Конкретният вид услуги, които могат да бъдат активирани или деактивирани по реда на предходното изречение, се определят едностранно от Макс Телеком и могат да бъдат променяни по всяко време. Този тип активация и деактивация ще се счита за валидно изменение на договора, сключен между страните. Услугата ще се активира и деактивира след съобщаване / въвеждане на данни за Абоната / Потребителя, предварително определени от Макс Телеком. В случай че услугата е активирана / деактивирана чрез обаждане на номер за обслужване на клиенти, страните се съгласяват, че Макс Телеком има право да записва съответната заявка и да запази записа до изтичане на срока, в който вземанията за активираните / деактивираните услуги биха могли да бъдат претендирани.
3.5. Подробна информация за отделните видовете електронни съобщителни услуги, предлагани от Макс Телеком чрез Мрежата, както и за условията, цените и начина им на предоставяне, се предоставя от Макс Телеком на интернет страницата на дружеството на адрес: www.maxtelecom.bg или при сключване на договора за услуга.
3.6. Услугата, предоставяна от Макс Телеком, е предназначена само за Абонати и Потребители. Услугата не е предназначена за препродажба или за предоставяне на други услуги, базирани на услугите на Макс Телеком.
3.7. Макс Телеком осигурява избраната от Абоната / Потребителя услуга до 24 (двадесет и четири) часа от влизане в сила на договора, освен в случая, посочен в т. 3.9. Правилата на предходното изречение не се прилагат ако в специалните условия за конкретната услуга е предвидено друго.
3.8. Макс Телеком не активира услугата в случай, че Абонатът желае да се възползва от 7 – (седем) дневния отлагателен срок за влизане в сила на индивидуалния договор, съгласно чл. 228, ал. 3 от ЗЕС или аналогична приложима разпоредба.
3.9. В определени случаи активирането на услугата може да се извършва от Абоната / Потребителя чрез извършване на действия, предварително посочени от Макс Телеком. В случай че тези действия не бъдат извършени от Абоната / Потребителя в определения от Макс Телеком срок, Макс Телеком може да откаже предоставянето на конкретната услуга. 3.10. Обхватът на услугите, предоставяни от Макс Телеком посредством Мрежата, може да се променя, като Макс Телеком своевременно ще уведомява Абонатите / Потребителите за това по подходящ начин на интернет страницата си.
 
4. Права на Абоната / Потребителя
 
4.1. Абонатът / Потребителят има право да заявява и да ползва услугите, предоставяни от Макс Телеком, съобразно технологичните възможности на Мрежата, в съответствие с изискванията на настоящите Общи условия и договора за услуги.
4.2. Абонатът / Потребителят има право да променя тарифния си план, да ползва допълнителни услуги и / или да се откаже от някои услуги, предлагани от Макс Телеком. Промяната и отказът се извършват съобразно правилата на тези Общи условия, договора за услуги и специалните условия за конкретната услуга.
4.3. Абонатът / Потребителят има право да подава жалби, молби и предложения до Макс Телеком и да получава отговор по реда на настоящите Общи условия.
4.4. Абонатът / Потребителят има право да адресира жалби до Комисията за регулиране на съобщенията и Комисията за защита на потребителите, отнасящи се до услугите на Макс Телеком.
4.5. Абонатът / Потребителят има право да сигнализира Макс Телеком за констатирани проблеми, свързани с ползването на услугите.
4.6. Абонатът има право, ако ползва услуга при безсрочен договор, да прекрати временно ползването й, за период не по-малък от 1 (един) месец и не по-голям от 3 (три) месеца, след подаване на писмено уведомление до Макс Телеком и при условие, че към момента на временното прекратяване Абонатът няма задължения към Макс Телеком. Уведомлението по настоящата точка следва да бъде подадено най-късно до 25-то число на месеца, предхождащ този, от който Абонатът желае ползването на услугата да бъде временно прекратено, като в случай че този срок не бъде спазен, Макс Телеком има право да откаже временното прекратяване. Правото по настоящата точка може да бъде упражнено от Абоната не повече от 2 (два) пъти в рамките на една календарна година. Временно прекратяване при срочни договори се допуска само по преценка на Макс Телеком и след подписано допълнително споразумение към договора за продължаване на неговото действие с периода на временното прекратяване. Независимо дали услугата се ползва при безсрочен или срочен договор, за срока на временното прекратяване, Абонатът дължи цена, определена в ценовата листа на Макс Телеком.
 
5.  Задължения на Абоната / Потребителя
 
5.1. Абонатът / Потребителят се задължава да спазва разпоредбите на Общите условия, договора за услуга и всички допълнителни споразумения към него.
5.2. Абонатът / Потребителят се задължава да заплаща, в определените от Макс Телеком срокове, дължимите суми за предоставените услуги, в съответствие с Общите условия, договора за услуги и ценовата листа на Макс Телеком.
5.3. Абонатът се задължава да заплаща, в определените от Макс Телеком срокове, дължимите суми, включително и абонаментната цена, и в случай че е прекратено предоставянето на услугите поради виновно неспазване на Общите условия или договора от страна на Абоната. След заплащане на дължимите суми и ако Абонатът не е заявил писмено, че желае Макс Телеком да прекрати предоставянето на услугите, Макс Телеком може да вземе решение за възстановяване ползването на услугите без да уведомява Абоната. В случаите, в които услуга се активира от Абоната чрез обаждане на номера за обслужване на клиенти, Абонатът съобщава данните, необходими на Макс Телеком за неговото идентифициране. Страните се съгласяват, че Макс Телеком има право да записва заявката за активиране и да запази записа до изтичане на срока, в който вземанията за активираните услуги биха могли да бъдат претендирани.
5.4. Абонатът / Потребителят е длъжен да ползва услугите по начин, който не нарушава целостта на Мрежата и / или не възпрепятства предоставянето на услуги от Макс Телеком на трети лица, при спазване на изискванията за качество на услугите. За ползване на някои от услугите, предоставяни чрез Mрежата, Абонатът / Потребителят следва да притежава SIМ карта, предоставена от Макс Телеком и регистрирана в базата данни на Мрежата.
5.5. Абонатът / Потребителят се задължава да използва крайните устройства и / или SIM картата само в съответствие с тяхното предназначение и указанията на Макс Телеком и производителя. Устройствата трябва да бъдат съвместими с определени приложения, посочени от Макс Телеком, и със SIM картата.
5.6. Абонатът / Потребителят се задължава да не извършва каквито и да е промени в крайните устройства и / или SIM картата и да не включва към тях приспособления, за които няма разрешение от Макс Телеком.
5.7. Освен в случая, посочен в т. 2.6. по-горе, Абонатът / /Потребителят се задължава да не преотдава на трети лица устройството и / или SIM картата, съставна част на инсталационния пакет, както и да не използва получено от Макс Телеком устройство и / или SIM карта за ползване на аналогични услуги, предлагани от друго предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни услуги.
5.8. Абонатът / Потребителят се задължава да уведомява писмено Макс Телеком при промяна на данните, предоставени при сключване на договора за услуга, в 7- (дневен срок) от настъпване на промяната, като предоставя новите данни. Задължението на Абоната / Потребителя по предходното изречение остава и след прекратяване на отношенията с Макс Телеком, до окончателното погасяване на всички дължими суми.
5.9. Абонатът / Потребителят се задължава да ползва услугите на Макс Телеком съобразно действащото в страната законодателство. При неправомерно ползване на услугите, Абонатът / Потребителят носи отговорност за всички вреди, които са пряка и непосредствена последица от неправомерното ползване. Неправомерното ползване включва извършване на следните неизчерпателно посочени действия:
5.9.1. Услугата се ползва по начин, който пречи на нормалната работа на други Абонати / Потребители;
5.9.2. Услугата не се ползва в съответствие с действащото законодателство и приложимите международни актове;
5.9.3. Инсталиране на нелицензиран софтуер;
5.9.4. Осъществяване на неразрешен достъп до системи и ресурси в Интернет пространството;
5.9.5. Застрашаване на националната сигурност;
5.9.6. Призоваване към промяна на конституционно установения ред;
5.9.7. Призоваване към извършване на престъпления, насилие над личността и разпалване на вражда.
5.10. В случай на неправомерно ползване на услугата, Макс Телеком има право да преустанови предоставянето й, след уведомяване на Абоната / Потребителя по подходящ начин, като фактическото й преустановяване се приема за изразено волеизявление от страна на Макс Телеком за прекратяване на договора. В този случай всички задължения на Абоната / Потребителя стават незабавно изискуеми, като Абонатът / Потребителят дължи връщане на предоставеното му за ползване устройство при прилагане на условията на т. 5.13 или заплащане на неговата равностойност по цена, посочена в ценовата листа на Макс Телеком, а Абонатът – и заплащане на неустойка в размер, равен на сбора от дължимите абонаментни цени за остатъка на срока на договора.
5.11. Абонатът / Потребителят се задължава при загуба или кражба на устройството и / или SIM картата, независимо от местонахождението си, незабавно да уведоми устно Макс Телеком на посочен номер за работа с клиенти, за да бъде временно ограничен достъпът до Мрежата. Независимо от уведомяването, Абонатът / Потребителят дължи заплащане на генерирания трафик, в случай че конкретната услуга предвижда заплащането на такъв, а Абонатът - и заплащане на неустойка в размер, равен на сбора от дължимите абонаментни цени за остатъка на срока на договора. Ако Абонатът / Потребителят не поиска възстановяване на услугата в срок до 5 (пет) работни дни от уведомяването, Макс Телеком може да счете това поведение на Абоната / Потребителя за изявление за преустановяване предоставянето на услугата, като в този случай всички задължения на Абоната / Потребителя стават незабавно изискуеми, Абонатът / Потребителят дължи заплащане на стойността на устройството и / или SIM картата по цени, посочени в ценовата листа на Макс Телеком, а Абонатът - и неустойка в размер, равен на сбора от дължимите абонаментни цени за остатъка на срока на договора.
5.12. При загуба или кражба на устройство и / или SIM картата, предоставени от Макс Телеком за ползване, Абонатът / Потребителят е длъжен да заплати на Макс Телеком стойността на устройството и / или SIM картата по цени, съгласно ценовата листа на Макс Телеком. В противен случай, Макс Телеком има право едностранно да прекрати договора и да претендира от Абоната / Потребителя заплащане на стойността на загубеното / откраднато устройство и / или SIM карта по цена, определена в ценовата листа на Макс Телеком, а от Абоната – и неустойка в размер, равен на сбора от дължимите абонаментни цени за остатъка на срока на договора.
5.13. Абонатът / Потребителят трябва да върне предоставеното му за ползване устройство, собственост на Макс Телеком, след прекратяване / разваляне на договора за услуга, независимо от основанието за това, в състоянието, в което го е получил, при отчитане на нормалното изхабяване. При невъзможност от страна на Абоната / Потребителя да върне предоставеното му устройство или устройството не е в състоянието, описано в предходното изречение, той следва да заплати на Макс Телеком стойността му по цена, съгласно ценовата листа на Макс Телеком.
 
6. Права на Макс Телеком
 
6.1. Макс Телеком има право да получава в срок всички дължими от Абоната / Потребителя суми за ползване на предоставените от Макс Телеком услуги.
6.2. Макс Tелеком има право да дава указания и инструкции на Абоната / Потребителя за правилното използване на устройствата и / или SIM картите, предоставени или закупени от Макс Телеком.
6.3. Макс Телеком осигурява гаранционно облужване, при спазване на условията, посочени в гаранционната карта, на закупените устройства в срок от 2 (две) години от датата на закупуването. При условие, че устройството, независимо дали е закупено или предоставено за ползване от Макс Телеком, е повредено по вина на Абоната / Потребителя, същият заплаща съответните транспортните разходи и пълната стойност на ремонта, в случай че такъв бъде извършен.
6.4. Макс Телеком има право да откаже предоставяне на услуга на Абонат / Потребител, който има просрочени задължения по друг договор с него, както и в случай на непредоставяне на изискуеми документи за сключване на договор или в резултат на направена кредитна оценка.
6.5. Макс Телеком има право, за целите на поддържане на Мрежата, временно и за възможно най-кратък срок, да преустанови предоставянето на услугите на Абоната / Потребителя, като за целта, при планирани прекъсвания, уведомява Абонатите / Потребителите си по подходящ начин, чрез съобщение на интернет страницата си, най-малко 24 (двадесет и четири) часа по-рано, в случаите, в които като следствие се очаква прекъсване или влошаване на качеството на предоставяните услуги.
6.6. Макс Телеком има право да получава от Абоната / Потребителя информация за хардуера и софтуера, използвани за осигуряване на услугите, като използва тази информация само за собствени нужди.
6.7. Макс Телеком не носи отговорност за щети, причинени на Абоната / Потребителя при ползване на услуги с отклонения, дължащи се на причини извън Мрежата и съоръженията на Макс Телеком.
6.8. Макс Телеком има право да ограничи достъпа до услугата и / или да прекрати договора за услуга в случаите, посочени в т. 14.1 от Общите условия, както и при проучване, извършено въз основа на постъпила писмена жалба, за неправомерни действия или други форми на комуникация, осъществени чрез SIM-картата или устройството на Абоната / Потребителя.
6.9. Макс Телеком има право да прави проверки относно качеството на услугите. Проверката се извършва на място или от разстояние, посредством отдалечен достъп до крайното устройство / SIM картата и замерване на стойностите на сигналите.
6.10. Макс Телеком има право писмено да упълномощава трети лица да сключват от негово име договори за услуги с лицата, желаещи да станат Абонати / Потребители на Мрежата, както и да събират плащания от Абонатите / Потребители за ползваните услуги от негово име.
6.11. С цел събиране на вземания, дължими за ползваните услуги, Макс Телеком има право да предоставя събираните, обработвани и съхранявани за целите на предоставяне на услугите данни на Абоната / Потребителя на трети лица – администратори или оператори на лични данни, при условие че същите са поели задължение за неразгласяване на личните данни. Макс Телеком се задължава да публикува необходимата информация на интернет адрес www.maxtelecom.bg.
6.12. Макс Телеком има право да ограничи временно предоставянето на услугите, без да прекратява / разваля договора, в случай че Абонатът / Потребителят извършва злоумишлени действия или допуска други лица да извършват злоумишлени действия, до момента, когато Абонатът / Потребителят преустанови неправомерното си поведение.
6.13. При регистриране на трафик от страна на Абонат / Потребител, което дава основание на Макс Телеком да счита, че услугата се ползва в нарушение на настоящите Общи условия, Макс Телеком има право да наложи временни ограничения на услугата на този Абонат / Потребител.
6.14. Макс Телеком има право да използва Мрежата си за целите на директния маркетинг и реклама, като изпраща съобщения до Абонатите / Потребителите, съдържащи информация за промоции, нови оферти и програми, тарифи и други Макс Телеком има право, с предварителното съгласие на Абоната / Потребтеля за това, да му изпраща по поща, по телефон, чрез кратки текстови съобщения (SMS), електронна поща или други форми на съобщения или чрез други средства за информация, уведомителни съобщения, свързвани с ползването на услугите, включително и свързани с дължими и / или просрочени плащания и при нарушаване на някоя от разпоредбите на Общите условия.
6.15. В случай на изразено несъгласие от страна на Абонатите / Потребителите за бъдещо получаване на съобщения, съдържащи информация за промоции, нови оферти и програми, тарифи и други, Макс Телеком се задължава да преустанови изпращането им до съответния Абонат / Потребител.
6.16. Макс Телеком може да откаже сключването на договор, когато Абонатът не желае незабавно влизане в сила на договора, по силата на който от страна на Макс Телеком се предоставя крайно устройство.
6.17. Независимо от размера на включения в пакета услуги трафик на данни, включително и в случаите, когато пакетът от услуги включва неограничен трафик на данни, Макс Телеком има право, през периодите на пикова употреба на услугите за мобилен достъп до интернет, да ограничава скоростта на Upload и на Download на Абоната / Потребителя, който използва прекомерно мрежовите ресурси за сметка на останалите Абонати / Потребители, като дали употребата е прекомерна се преценява от Макс Телеком в зависимост от натовареността на Мрежата и зоната на покритие. Макс Телеком има право да ограничава скоростта на Download и на Upload на Абонатите / Потребителите, които свалят и / или качват прекомерно голям обем трафик на данни, като под „прекомерно голям трафик“ следва да се разбира трафик, надвишаващ определения в договора за услуга.
6.18. Макс Телеком има право, по своя преценка, да прехвърли вземанията си (по смисъла на чл. 99 и следващите от Закона за задълженията и договорите) от Абоната / Потребителя, в полза на трето лице, без за това да е необходимо предварително уведомяване на Абоната / Потребителя.
6.19. Макс Телеком има право да извършва първоначална и текуща кредитна оценка на Абонатите / Потребителите. Кредитната оценка се извършва и включва ползване и / или анализ на информация от банки и / или други кредитни и / или финансови институции (вкл. бюра), от Националния осигурителен институт и Националната агенция за приходите и техните офиси, публични или други източници на информация, включително информация, свързана с предишни и / или настоящи договори, изрядност на плащане, начина на ползване на услугите и други.
6.20. Ако при извършването на кредитна оценка, Макс Телеком прецени, че Абонатът / Потребителят не покрива изискванията на текущата кредитна политика на компанията, Макс Телеком може да откаже предоставяне на нова услуга, да предостави достъп само до част от услугите, да предложи ползване на предплатена услуга или да поиска внасяне на гаранционен депозит, като обезпечение за ползването на услугите.
 
7. Задължения на Макс Телеком
 
7.1. Макс Телеком се задължава да предоставя услугите в съответствие със сключените договори с Абонатите / Потребителите, както и настоящите Общи условия. Макс Телеком предоставя услугите на Абоната / Потребителя заедно с информация относно активирането им, инсталация на устройството, SIM картата и други.
7.2. При инсталиране на софтуер или хардуер, необходими за ползване на услугите, предоставяни от Макс Телеком, отговорността за инсталирането им, както и всички последствия от това, се носи от Абоната / Потребителя.
7.3. Макс Телеком се задължава да осъществява непрекъснато техническо наблюдение на Мрежата. При възникване на технически проблеми Макс Телеком е задължено да предприеме всички необходими мерки, с оглед отстраняване на проблемите в максимално кратки срокове.
7.4. Макс Телеком се задължава да предоставя на Абоната / Потребителя всички необходими технически и експлоатационни предписания, които гарантират правилно ползване на услугите.
7.5. Макс Телеком се задължава да осигурява предоставянето на услугите си 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата, в зоните на покритие на Мрежата, освен при форсмажорни обстоятелства по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон и в случаите по т. 6.5. от настоящите Общи условия.
7.6. При изграждане, поддържане и използване на Мрежата Макс Телеком се задължава:
7.6.1 да използва и свързва към Мрежата, където това е в негов контрол, само радиосъоръжения и устройства с оценено съответствие и пуснати на пазара, съгласно действащите нормативни актове;
7.6.2 да използва радиосъоръженията съобразно предназначението, посочено от производителя им;
7.6.3 да използва само изправни радиосъоръжения;
7.6.4 да не променя техническите параметри на радиосъоръженията;
7.6.5. да поддържа и използва Мрежата по начин, че и при нормална работа и в условия на неизправност да е гарантирана защитата на околната среда, живота и здравето на хората.
7.7. Макс Телеком осигурява равнопоставеност между Абонатите / Потребителите при равни други условия по отношение на предлаганите услуги, на заплащането и използваната технология.
7.8. Макс Телеком се задължава, при поискване от Абоната / Потребителя, да му представи безплатно копие от настоящите Общи условия във всеки един от търговските си обекти. Макс Телеком може да изпрати Общите условия, по желание на Абоната / Потребителя, на посочен от последния електронен адрес.
7.9. Макс Телеком не носи отговорност за:
7.9.1. Неразрешено разпространяване на авторски материали от Потребителите / Абонатите;
7.9.2. Накърняване правата и доброто име на трети лица, възникнали при ползване на услугите от Потребителите / Абонатите;
7.9.3. Предоставяне от Потребителите / Абонатите в публичното интернет пространство на материали, представлящи търговска тайна.
7.10. Макс Телеком обявява номера, на които Абонатите / Потребителите могат да се обаждат в случай на възникнали повреди, при оплаквания и по други въпроси.
7.11. Макс Телеком се задължава да уведомява Абонатите си, по подходящ начин, за изтичане срока на индивидуалните им договори не по-късно от 1 (един) месец преди това.
7.12. При заплаха или в отговор на инциденти, свързани със сигурността или целостта на Мрежата, Макс Телеком предприема всички необходими действия за запазване на сигурността или целостта на Мрежата.
7.13. Макс Телеком публикува по подходящ начин информация, свързана с използването на електронни съобщителни мрежи и услуги, при доказано по съответния ред извършване на незаконни дейности за разпространение на вредно съдържание, като при възможност посочва средствата за защита срещу рискове за личната сигурност, неприкосновеността на личния живот и личните данни във връзка с предоставяната от предприятието услуга.
7.14. Макс Телеком, при наличие на техническа възможност, предоставя на Абонатите / Потребителите информация относно текущото им потребление. Възможните начини за получаване на посочената информация се обявяват по подходящ начин.
 
8.  Отговорност на Абоната / Потребителя
 
8.1. Абонатите / Потребителите отговарят за всички вреди, причинени на Макс Телеком, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнение на задълженията им по тези Общи условия и / или договор за услуга.
8.2. Абонатът / Потребителят дължи на Макс Телеком законната лихва за забава в случай че закъснее с плащането на дължимите суми за услугите.
8.3. В случай че Абонатът / Потребителят унищожи или повреди или допусне унищожаването / повреждането на предоставеното от Макс Телеком устройство или SIM карта, той е длъжен да заплати на Макс Телеком стойността на устройството или SIM картата по цена, съгласно ценовата листа на Макс Телеком. В противен случай, Макс Телеком има право едностранно да прекрати договора и да претендира от Абоната / Потребителя заплащане на стойността на унищоженото / повреденото устройство или SIM карта по цена, определена в ценовата листа на Макс Телеком, а от Абоната – и заплащане на неустойка в размер, равен на сбора от дължимите абонаментни цени за остатъка на срока на договора.
8.4. Абонатът / Потребителят носи отговорност за причинени вреди поради действия по т. 5.11.
 
9. Отговорност на Макс Телеком
 
9.1. Макс Телеком не носи отговорност за правилното функциониране на ползваните от Абоната / Потребителя приложения, както и за съвместимостта на предоставените устройства и SIM картата с приложенията, използвани от Абоната / Потребителя.
9.2. Макс Телеком дължи на Абоната / Потребителя неустойка, в случай на невъзможност за ползване на услугите или прекъсване за срок по-дълъг от 24 (двадесет и четири) часа, поради причина, за която Макс Телеком отговаря.
9.3. Макс Телеком се задължава да намали с 1/30 абонаментната цена:
9.3.1. за всеки ден закъснение при неспазване на срока за първоначалното предоставяне на услугите;
9.3.2. в случая по т. 9.2. по-горе.
9.4. Макс Телеком не носи отговорност за причинени вреди, когато те не са пряка и непосредствена последица от негово виновно неизпълнение на задължения.
9.5. Макс Телеком не носи отговорност за съдържанието на информацията и съобщенията, пренасяни при използване на услугите на Макс Телеком.
9.6. Макс Телеком не носи отговорност пред трети лица за причинените им вреди при ползването на услугите от неговите Абонати / Потребители.
9.7. Макс Телеком не носи отговорност за:
9.7.1. Прекъсване или влошаване на качеството на услугите в случаите, когато тези обстоятелства не се дължат на негово виновно поведение, когато се дължат на планирани или инцидентни тестове, извършвани от Макс Телеком с цел оптимизация на качествените параметри на услугата, за които Абонатът / Потребителят предварително е уведомен по реда на Общите условия, както и при настъпване на събития по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон;
9.7.2. Вреди, причинени от неправилно използване на крайното устройство или SIM картата от страна на Абоната / Потребителя, както и такива, причинени от инсталирани устройства, които не са с оценено съответствие и пуснати на пазара, съгласно действащите нормативни актове и са причинили прекъсване на предоставянето на услугата.
9.8. Макс Телеком не носи отговорност при неумение от страна на Абоната / Потребителя да ползва услугите, както и поради повреда, предизвикана от неправилна експлоатация на всякаква техника и оборудване, ползвани от Абоната / Потребителя във връзка с услугата.
9.9. Макс Телеком не носи отговорност за неправомерни действия от страна на Абонати / Потребители, както и на трети лица, за разпространяване на вируси, получаването на неразрешен достъп и др.
9.10. Макс Телеком не носи отговорност за влошеното качество на услугите или за временното прекъсване на достъпа до Мрежата, дължащо се на извършване на ремонти или поддръжка, както и на повреди в другите мрежи при изградена връзка, преминаваща през няколко електронно съобщителни мрежи, включително и електропреносните мрежи.
9.11. Макс Телеком не носи отговорност за точността и верността на информацията, предоставена от кредитно-събирателни агенции и други институции / организации за извършване на кредитна оценка, както и за последиците от отказа за предоставяне на услуга.
 
10. Цени и условия за заплащане на услугите
 
10.1. Цените на предоставените услуги се определят и променят едностранно от Макс Телеком по реда на ЗЕС и актовете по прилагането му.
10.2. Цените по т. 10.1. се определят при условията на равнопоставеност на Абонатите / Потребителите, като Макс Телеком има право да определя ценови пакети, както и различни цени и отстъпки на база обем на ползваната услугата, ползване на две или повече избрани от Абоната / Потребителя услуги, както и на база други критерии, определени в приложимото законодателство.
10.3. Макс Телеком публикува информация за цените на услугите на интернет страницата си на следния интернет адрес: www.maxtelecom.bg. Промените в ценовата листа се публикуват преди датата на влизането им сила.
10.4. Макс Телеком предоставя безплатно информация на Абонатите / Потребителите относно цените на услугата, както и тарифните пакети (планове).
10.5. Макс Телеком има право да събира суми за предоставяните от него услуги в размер, определен въз основа на следните цени:
10.5.1. Цена за първоначално активиране на услугите, която се заплаща еднократно, съгласно ценовата листа и не се връща при прекратяването на договора. Макс Телеком може да предвиди и цена за последващо активиране на услугата, в случай на спирането й по причина, свързана с Абоната / Потребителя.
10.5.2. Абонаментна цена по ценовата листа на Макс Телеком, осигуряваща достъп до избраната услуга, съответно избрания пакет услуги, която се плаща от Абонатите регулярно, с определена в договора / специалните условия на услугите периодичност. Макс Телеком може да изиска при сключване на договора заплащане на пълния размер на една абонаментна цена.
10.5.3. Цена за първоначално активиране и цена за ползване на допълнителна услуга. Цената за ползване на допълнителна услуга, в случай че такава се предоставя, може да е на абонаментна основа или да се начисли еднократно. При еднократно начисляване на цената, тя се заплаща при заявяване на услугата. В случай че Абонатът / Потребителят заяви ползването на определена допълнителна услуга и впоследствие се откаже от нея, Макс Телеком не дължи връщане на заплатената цена за допълнителната услуга.
10.5.4. Други цени, посочени в ценовата листа на Макс Телеком, които могат да бъдат, но без да се ограничават до: за деактивиране на услуга; за временно прекратяване; за потребление на данни, включително трансфер на данни към специфични направления; за устройство и / или SIM карта; за последващо активиране на услугата, в случай на спиране по причина, свързана с Абоната / Потребителя; за разделяне и обединяване на фактури; за допълнителни услуги, като ограничаване на трафик, достъп до определени сайтове, детайлизирани справки и т.н.
10.5.5. Абонатът / Потребителят отговаря и дължи възстановяване на Макс Телеком на всякакви допълнителни (извънредни) разходи, направени от Макс Телеком във връзка със събирането на просрочени вземания от Абоната / Потребителя.
10.6. Абонатът / Потребителят дължи цената на всички услуги, ползвани от него. Абонатът / Потребителят заплаща дължимите суми за услугите, независимо дали са пряко потребявани от него или не.
10.7. Макс Телеком издава текущо фактура на определени дати за ползваните от Абоната услуги. Абонатът се информира относно датите за отчитане на потреблението при сключване на договора за услуга. Неполучаването на фактура не освобождава Абоната от задължението да плати дължимите суми в определения срок.
10.7.1. За формиране на финансовите задължения на Абонатите / Потребителите на услугите на Макс Телеком се използват единствено записите от системите за отчитане на Макс Телеком. Тези записи имат предимство пред записите в крайните устройства или SIM картите на Абонатите / Потребителите.
10.8. Всички услуги се заплащат, в зависимост от техния вид и специфика, по цени съгласно действащата ценовата листа на Макс Телеком.
10.9. Цените на предоставените услуги се заплащат от Абоната / Потребителя, както следва:
10.9.1. В брой, на касите на търговските обекти на Макс Телеком или на търговските представители, с които Макс Телеком е в договорни отношения и които са публично обявени на Интернет страницата на Макс Телеком;
10.9.2. По банков път, по сметки, посочени в договора за услуга, като плащането се счита за извършено на датата на постъпване на сумите по сметката на Макс Телеком;
10.9.3. С наложен платеж при доставки по куриер;
10.9.4. По други начини, определени в договора за услуги или посочени на интернет страницата на Макс Телеком.
10.10. Абонатът / Потребителят е длъжен да заплаща дължимите суми в 15-дневен срок от издаване на фактурата, освен ако в договора е посочен друг срок. В случай на просрочие, Абонатът / Потребителят дължи неустойка в размер на законната лихва за забава за всеки ден закъснение.
10.11. Плащането по т. 10.9 се счита за извършено на датата на постъпване на сумите по сметката на Макс Телеком или в касите на търговските представители на Макс Телеком.
10.12. Оспорване на дължимите по фактура суми се допуска в срок от 3 (три) месеца от датата на издаване на фактурата. Оспорването на сумите не освобождава Абоната / Потребителя от задължението за заплащането им.
10.13. Макс Телеком възстановява погрешно преведени и надплатени суми, като възстановяването се извършва в срок до 10 (десет) работни дни от датата на постъпване на обосновано писмено искане за това от Абоната / Потребителя. Възстановяването става по банков път, след посочване на банкова сметка, като банковите разноски са за сметка на Абоната / Потребителя.
10.14. Макс Телеком може да извърши възстановяване на сумите чрез приспадането им от задълженията на Абоната за следващия отчетен период.
10.15. При системно забавяне на плащанията по издадените фактури или в резултат на направена кредитна оценка, Макс Телеком може да предложи на Абоната ползването на предплатени услуги или да поиска внасяне на гаранционен депозит, като обезпечение за ползване на услугите.
10.16. Предплатените абонаментни цени не подлежат на връщане, освен по реда на т. 10.13. от настоящите Общи условия.
10.17. Макс Телеком има право да използва частично или изцяло гаранционния депозит за събиране на просрочени вземания, включително лихви за забава.
10.18. Макс Телеком се задължава, при прекратяване на договора с Абоната / Потребителя, да възстанови предоставения от него гаранционнен депозит (когато е приложимо) в 45- (четиридесет и пет) дневен срок от прекратяване на договора, в случай че Абонатът / Потребителят няма неизпълнени задължения към Макс Телеком и е върнал предоставеното му за ползване, по времето на действие на договора, устройство.
10.19. Внесеният депозит може да се използва за заплащане на текущи сметки. При прекратяване на договорните отношения Макс Телеком има право да го използва изцяло или отчасти за покриване на сумите, дължими от Абоната.
10.20. При изрична писмена заявка от Абоната, Макс Телеком може да включи в текущата фактура и задължения по други договори за услуги, предоставяни от Макс Телеком, включително извън обхвата на тези Общи условия. Макс Телеком има право да изключи от общата фактура цената на услугите по съответния договор и да ги фактурира в отделна фактура за срока на съответния договор. В случай на частично плащане или при забава за плащане, Макс Телеком може да прекрати предоставянето на някои или всички услуги.
10.21. Макс Телеком определя конкретна сума, наречена финансова граница, в рамките на която Абонатът има възможност да ползва услугите без да се налага да внася гаранционна сума, освен в случаите, когато такава се изисква за ползване на някои от услугите.
10.21.1. Макс Телеком може да договори с Абоната индивидуално определена финансова граница на потребление, чийто размер се посочва в договора за услуга. Макс Телеком може да промени индивидуалната финансова граница на потребление след получаване на искане от страна на Абоната, писмено, чрез електронно съобщение (е-mail), изпратено от електронна поща, посочена от Абоната в индивидуалния му договор, чрез SMS с указано от Макс Телеком съдържание, изпратен от телефонния номер, посочен от Абоната в договора за услуга или по друг, указан от Макс Телеком начин.
10.21.2. Във финансовата граница на потребление могат да се включват, както дължими суми за ползвани услуги, така и всички други суми, дължими от Абоната, като: неустойки, обезщетения, лизингови вноски, субсидии и други. Финансовата граница на потребление се смята за достигната, когато сумарно дължимите от Абоната суми се изравнят или надвишат определения й размер, независимо от факта как тези суми са разпределени като задължения между отделните услуги.
10.21.3. Макс Телеком може да увеличава финансовата граница на потребление само след постигнато изрично съгласие с Абоната по отношение на конкретна сума, с която тя ще бъде увеличена. Абонатът има право да поиска увеличаване на финансовата граница на потребление съгласно т. 10.21.1., като преди увеличаването й, по своя преценка, Макс Телеком може да поиска от Абоната внасяне на депозит в размер, посочен от Макс Телеком. Независимо от предвиденото в предходните изречения, Макс Телеком може едностранно да намалява финансовата граница на потребление, в зависимост от текущата кредитна оценка на Абоната, за което уведомява последния по подходящ начин.
10.21.4. Абонатът е длъжен да заплати всички дължими суми за услугите, включително и тези, надхвърлящи определената финансова граница на потребление. Надхвърлянето на финансовата граница на потребление дава право на Макс Телеком, но не го задължава, да ограничава и спира ползването на услугите. Неуведомяването на Абоната за достигната финансова граница на потребление не освобождава последния от задължението да заплати всички дължими суми, включително тези, надхвърлящи финансовата граница на потребление.
10.22. Макс Телеком определя конкретна сума, наречена финансова граница на потребление за всяка от услугите, в рамките на която Абонатът има възможност да ползва услугите без да се налага да внася гаранционна сума, освен в случаите, когато такава се изисква за ползване на някои от услугите. Не може да се прехвърля неизразходвана сума от една услуга към друга.
10.22.1. Макс Телеком може да договори с Абоната индивидуално определена сума – финансова граница на потребление за всяка от ползваните от Абоната услуги, която се посочва в договора за услуга. Индивидуалната финансова граница на потребление може да бъде договорена и след получаване на искане от страна на Абоната, писмено,чрез електронно съобщение (е-mail), изпратено от електронна поща, посочена от Абоната в договора за услуга, чрез SMS с указано от Макс Телеком съдържание, изпратен от телефонния номер, посочен от Абоната в договора за услуга или по друг, указан от Макс Телеком начин.
10.22.2. Във финансовата граница на потребление за всяка услуга могат да се включват, както дължимите суми за конкретната услуга, така и всички други суми, дължими от Абоната във връзка с ползване на конкретната услуга, като: неустойки, обезщетения, лизингови вноски, субсидии и други. Финансовата граница на потребление се смята за достигната, когато сумарно дължимите от Абоната суми, във връзка с ползване на конкретната услуга, се изравнят или надвишават определения й размер, независимо от факта как тези суми са разпределени като задължения между отделните услуги.
10.22.3. Макс Телеком, при наличие на техническа възможност, информира Абоната за изчерпване на финансовата граница на потребление за всяка от ползваните от Абоната услуги, при достигане на 80 % и / или 100 % от същата, като не се взема предвид потреблението, за което е необходимо допълнително технологично време за обработка.
10.22.4.1. Когато тарифирането на услугата „мобилен пренос на данни” е на единица пренесени данни (килобайт, мегабайт или гигабайт), Макс Телеком се задължава да осигурява една или повече парични максимални граници на потребление за определен период на използване на услугите, като информира предварително Абоната / Потребителя за съответните обеми. В случай, че Абонатът / Потребителят не е избрал максимална граница на потребление, Макс Телеком ще прилага по подразбиране максимална граница от 50 (петдесет) лв. (без ДДС) за потребените услуги за период на фактуриране от един месец.
10.22.4.2. Когато тарифирането на услугата „мобилен пренос на данни” е на единица пренесени данни (килобайт, мегабайт или гигабайт), Макс Телеком може да определи граници, изразени в обем, като предварително информира Абоната / Потребителя за съответните парични суми. Една от тези граници (границата по отношение на обем по подразбиране) съответства на парична сума, която не надхвърля 50 (петдесет) лв. (без ДДС) за дължими такси за период на фактуриране от един месец.
10.22.4.3. Макс Телеком може да предлага други месечни горни парични граници съгласно т.10.21.3.
10.22.4.4. Границата по подразбиране по т. 10.22.4.1. и 10.22.4.2. се прилага за всички Абонати / Потребители, които не са избрали друга граница.
10.22.4.5. В хипотезата на т. 10.22.4.1. и 10.22.4.2. Макс Телеком осигурява изпращането на подходящо съобщение до мобилното устройство на Абоната / Потребителя, например чрез SMS или електронно съобщение, съобщение по електронната поща или в работен прозорец на неговия компютър, когато услугите за пренос на данни достигнат 80 % от договорената парична граница или граница по отношение на обема. Всеки Абонат / Потребител има правото писмено да поиска преустановяването на изпращането на такива съобщения и има правото по всяко време и безплатно, в писмена форма, да поиска от Макс Телеком тази услуга да му бъде предоставена отново.
10.22.4.6. В хипотезата на т. 10.22.4.1. и 10.22.4.2., когато тази парична граница или граница по отношение на обем изглежда, че ще бъде превишена, Макс Телеком изпраща съобщение до мобилното устройство на Абоната / Потребителя, например чрез SMS или електронно съобщение, съобщение по електронната поща или в работен прозорец на неговия компютър. В съобщението се посочва процедурата, която трябва да се следва, ако Абонатът / Потребителят желае предоставянето на тези услуги да продължи, и разноските, свързани с всяка допълнително използвана единица данни. Ако Абонатът / Потребителят не отговори, както е приканен в полученото съобщение, Макс Телеком незабавно спира предоставянето и таксуването на услугите за пренос на данни за този Абонат / Потребител, докато Абонатът / Потребителят не поиска продължаване или подновяване на предоставянето на тези услуги.
10.22.4.7. Всеки път, когато Абонат / Потребител поиска да ползва или да се откаже от услугата парична горна граница по т. 10.22.4.1. или горна граница по отношение на обема по т. 10.22.4.2., промяната се извършва безплатно в срок от един работен ден от получаване на искане за това, писмено,чрез електронно съобщение (е-mail), изпратено от електронна поща, посочена от Абоната в договора за услуга, чрез SMS с указано от Макс Телеком съдържание, изпратен от телефонния номер посочен от Абоната в договора за услуга или по друг, указан от Макс Телеком начин, като промяната не е обвързана с условия или ограничения, свързани с други елементи от абонамента.
10.22.4.8. Правилата, посочени в т. 10.22.4.1. до т. 10.22.4.7., не се прилагат спрямо мобилни услуги за пренос на данни, при които Абонатът / Потребителят заплаща за потребление на обем пренесени данни при пълна скорост на преноса, след което скоростта на пренос се намалява до определена от Макс Телеком минимална скорост за преноса, без да се изисква допълнително заплащане от Абоната / Потребителя.
10.22.4.9. Правилата, посочени в т. 10.22.4.1. до т. 10.22.4.7, не се прилагат спрямо мобилни услуги за пренос на данни, предоставяни в роуминг, както и спрямо устройства от вида "машина до машина", използващи мобилни съобщения.
 
11.  Обработване и защита на личните данни
 
11.1. Макс Телеком може да събира, обработва, използва и съхранява лични данни на Абонатите / Потребителите, както и данни за ползваните от Абоната / Потребителя услуги, предоставяни му от Макс Телеком.
11.2. Информацията, отнасяща се до Потребителите и Абонатите и съдържаща се в базата данни на Макс Телеком не се предоставя на трети лица, освен с изричното съгласие на Потребителя / Абоната и / или в съответствие с българското законодателство.
11.3. Макс Телеком може да събира, обработва и използва данни за ползваните от Абоната / Потребителя услуги, предоставяни му от Макс Телеком с цел проследяване и откриване на обезпокоителни действия, както и при писмена заявка от страна на засегнат Абонат / Потребител.
11.4. Макс Телеком може да използва и обработва лични данни и данни за ползваните услуги само с цел изпълнение на задълженията си по ЗЕС.
11.5. Макс Телеком съхранява данни, необходими за разплащане и за формиране на сметките на Абонатите / Потребителите след приключване на връзката за период от 1 /една/ година.
11.6. Предоставянето на електронни съобщителни услуги не може да бъде обвързано с предоставяне на лични данни, които не са необходими за предоставяне на конкретния вид услуги.
11.7. С подписване на договора Абонатът / Потребителят се съгласява, че Макс Телеком ще обработва личните му данни.
11.8 Макс Телеком може да събира, съхранява, обработва и използва данни за ползваните услуги, предоставяни от Макс Телеком на Абонати / Потребители и други лица, ангажирани в електронните съобщителните услуги, за да открие, локализира и отстрани неизправности и грешки в Мрежата, за откриване и предотвратяване на незаконно използване на обществената електронна съобщителна мрежа и съоръжения, когато има основание да се смята, че такива действия се извършват и това е изложено писмено от засегнатата страна или от компетентен орган.
11.9. Абонатът / Потребителят дава съгласието си Макс Телеком да събира, съхранява, обработва и предоставя на трети лица – кредитно-събирателни агенции и други институции/ организации, по реда на тези Общи условия и съгласно българското законодателство, лични данни, с цел индивидуално определяне на финансовата граница на потребление и / или събиране на вземания и / или извършване на кредитна оценка, при условие че тези трети лица са поели ангажимент за неразгласяване.
11.10. Макс Телеком може да използва и обработва следните лични данни, необходими за изготвяне на текущите сметки на Абонатите / Потребителите:
11.10.1. данни на Абоната / Потребителя - име и постоянен адрес;
11.10.2. информация, необходима за изготвянето на фактурите;
11.10.3. вид на използваните съоръжения или електронни съобщителни услуги;
11.10.4. обем пренесени данни, когато този елемент е част от тарифния пакет, предмет на договора;
11.10.5. дължима цена за ползваните услуги за съответния период;
11.10.6. информация относно избрания от Абоната / Потребителя начин на плащане и извършените и дължимите плащания;
11.10.7. информация за заявени от Абоната / Потребителя промени в ползваните услуги;
11.10.8. други данни за Абоната / Потребителя при наличие на негово писмено съгласие, съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни и ЗЕС.
 
12. Жалби, молби и предложения
 
12.1. Макс Телеком разглежда постъпилите от Абонатите / Потребителите жалби, молби и предложения.
12.2. В едномесечен срок от датата на получаване на писмена жалба, Макс Телеком изпраща на Абоната / Потребителя писмен отговор за резултата от проучването и взетото решение, в случай че същият е предоставил адрес или е-mail за обратна връзка.
12.3. Макс Телеком поддържа регистър на постъпилите жалби, молби и предложения от Абонати / Потребители, както и копие на отговорите по тях. Регистрите се съхраняват за срок от 12 (дванадесет) месеца.
12.4. Оспорването на дължима от Абонат / Потребител сума не освобождава същия от задължението му да я заплати. Надплатената част от сумата се възстановява на платеца след уважаване на оспорването от компетентен орган.
 
13.  Изменения и допълнения в Общите условия
 
13.1. Макс Телеком има право да променя Общите условия. Всеки Абонат / Потребител при изменение на Общите условия и / или договора за услуги, по инициатива на Макс Телеком, има право да прекрати договора без санкции в срок до 1 (един) месец от влизането им в сила. Разпоредбата на предходното изречение не се прилага, когато измененията не засягат услуги, ползвани от Абоната / Потребителя.
13.2. При изменение на Oбщите условия и / или договора за услуги, не по-късно от 30 (тридесет) дни преди влизането им в сила, Макс Телеком уведомява Абоната / Потребителя за измененията чрез:
1. писмо, изпратено до адреса на Абоната / Потребителя като кореспондентска пратка; или
2. електронно писмо (e-mail), изпратено до посочен от Абоната / Потребителя адрес на електронна поща; или
3. кратко текстово съобщение (SMS), изпратено на посочен от Абоната / Потребителя мобилен номер.
13.2.1. Предизвестието по т. 13.2. съдържа информация за:
1. извършените от Макс Телеком изменения на Общите условия и / или договора за услуги;
2. точната дата (ден, месец и година), на която влизат в сила измененията по предходната т.1;
3. правото на Абоната / Потребителя да прекрати договора без санкции в срок до един месец от влизането в сила на измененията по т. 1;
4. реда, по който Абонатът / Потребителят може да уведоми Макс Телеком, че желае да прекрати договора в срока по предходната т. 3.
13.3. Изменените Общи условия влизат в сила в 30 - (тридесет) дневен срок от публикуването им на интернет страницата на Макс Телеком.
13.4. По отношение на предвидените нови услуги и Абонати / Потребители, спрямо които няма сключени договори за услуги с Макс Телеком, Общите условия влизат в сила от публикуването им в интернет страницата на дружеството.
13.5. Настоящите Общи условия се отнасят и за Потребителите на предплатени услуги, при предлагане на такива от страна на Макс Телеком. Условията, при които се предоставят предплатените услуги и техните параметри, се определят съгласно технологичните възможности на Мрежата и се оповестяват публично.
13.6. Изменения и допълнения на договорите за услуги се правят и по взаимно съгласие на страните.
 
14. Спиране на услуги и прекратяване на индивидуалния договор
 
14.1. Предоставянето на услугата и / или договора, могат да бъдат прекратени в следните случаи:
14.1.1. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
14.1.2. от страна на Абоната с 1-месечно писмено предизвестие до Макс Телеком, след заплащане на всички дължими суми и неустойки за предсрочно прекратяване, освен ако в договора не е предвидено друго;
14.1.3. от страна на Макс Телеком с 1-месечно писмено предизвестие до Абоната / Потребителя;
14.1.4. от страна на Макс Телеком в следните случаи:
14.1.4.1. при неплащане на абонаментната цена в срока, посочен в т. 10.10 от Общите условия;
14.1.4.2. при непредоставяне на обезпечение (гаранционен депозит или банкова гаранция), поискано от Макс Телеком в съответствие с тези Общи условия;
14.1.4.3. при достигане на определената финансова граница на потребление;
14.1.4.4. при наличие на достатъчно основания - данни, събрани от Макс Телеком, от които може да бъде направен извод, че Абонатът / Потребителят осъществява или допуска осъществяване на трафик, с цел реализиране на печалба;
14.1.4.5. при наличие на основателни съмнения за извършване на незаконни действия за разпространение на вредно съдържание от Абоната / Потребителя, както и за ползване на услугата по начин, който застрашава личната сигурност, неприкосновеността на личния живот и личните данни на останалите във връзка с ползваната услуга;
14.1.4.6. в случай че Абонатът / Потребителят свързва и ползва или допусне свързването към Мрежата и използването на съобщителни устройства, които не отговарят на изискванията на тези Общи условия или се използват в противоречие със закон или подзаконови акт, или с цел, която не е договорена между страните (включително за реализиране на печалба за Абоната / Потребителя или за трето лице).
14.1.4.7. При неизползване на услугата повече от 12 (дванадесет) месеца;
14.1.4.8. При неправомерно ползване на услугата по смисъла на т. 5.9 по-горе.
14.1.5. от страна на Макс Телеком при системно неизпълнение на задълженията по договора и настоящите Общи условия от страна на Абоната / Потребителя, както и при повторно извършване на нарушения, за които е бил надлежно уведомен. Системно нарушение по смисъла на предходното изречение означава нарушение на задължение по тези Общи условия или по договора, допуснато 3 (три) или повече пъти в продължение на 1 (една) година;
14.1.6. незабавно, при настъпване на обстоятелства от непреодолима сила;
14.1.7. незабавно, по силата на акт на компетентен държавен орган;
14.1.8. незабавно, при прекратяване дейността на Макс Телеком, съгласно ЗЕС;
14.1.9. при смърт на Абоната / Потребителя. В този случай заявлението за прекратяване на договора / услугата може да се подаде от негов наследник, който представи съответен документ, удостоверяващ това му качество;
14.1.10. от страна на Абоната с 1- (едно) месечно писмено предизвестие, при неизпълнение на задължение на Макс Телеком, посочено в договора или Общите условия. В предизвестието Абонатът трябва да посочи в какво се състои неизпълнението и да даде подходящ срок за изпълнение. Ако Макс Телеком не изпълни задължението си в дадения от Абоната срок, то действието на договора ще се прекрати след изтичане на срока на предизвестието. Прекратяване на договора по тази точка не се допуска, когато Абонатът не е посочил в какво се състои неизпълнението от страна на Макс Телеком, както и когато неизпълнената част от задължението на Макс Телеком е незначителна с оглед интереса на Абоната. В случай че в писменото предизвестие е посочено, че Абонатът има технически проблем с услугата, Макс Телеком проверява параметрите на услугата посредством отдалечен достъп до съответното устройство или на място и изпраща на адреса или електронната поща на Абоната информация за резултата от проучването и взетото решение дали услугата е предоставяна с уговореното качество;
14.1.11. в останалите случаи, изрично посочени в настоящите Общи условия.
14.2. В случай че срочен договор бъде прекратен на основание т. 14.1.2 или т. 14.1.4 или т. 14.1.5. или т. 14.1.11. по-горе преди изтичане на минималния срок, Абонатът дължи на Макс Телеком неустойка в размер на оставащите до изтичане на минималния срок на договора абонаментни цени, както и връщане на предоставеното му за ползване устройство при прилагане на условията на т. 5.13.
14.3. Във всички случаи на прекратяване на договора, Абонатът / Потребителят е длъжен да върне на Макс Телеком предоставеното му за ползване устройство при прилагане на условията на т. 5.13., като страните подписват констативен протокол, отразяващ състоянието му. В случай че Абонатът / Потребителят не върне устройството технически изправно и в добър търговски вид, същият дължи заплащане на стойността му, съгласно ценовата листа на Макс Телеком.
14.4. Договорът за услуги между Абоната и Макс Телеком се продължава след изтичане на избрания срок само при изрично писмено съгласие на Абоната относно условията за продължаване. При липса на такова съгласие след изтичане срока на договора той се преобразува в безсрочен при същите условия. Абонатът има право да прекрати безсрочния договор с 1- (едно) месечно писмено предизвестие без да дължи неустойка за това.
14.5. Абонатът има право да прекрати договора в 7- (седем) дневен срок от подписването му без да дължи неустойки за това, освен ако:
- Абонатът изрично е заявил писмено желание договорът му да влезе в сила незабавно;
- при подписване на договора Макс Телеком е предоставило на Абоната крайно устройство.
14.5.1. Заявлението за прекратяване на договора по т. 14.5. от настоящите Общи условия се подава лично от Абоната или от надлежно упълномощен негов представител в търговски обект на Макс Телеком,  респективно при търговски представител на Макс Телеком.
 
15.  Решаване на спорове
 
15.1. Споровете между страните по договора се решават чрез непосредствени преговори между тях. При непостигане на съгласие всяка от тях може да отнесе спора за решаване пред компетентния съд.
 
16. Приложим закон
 
16.1. При въпроси, неуредени от тези Общите условия се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
 
17. Определения
 
17.1. „Злоумишлени действия” са действия  или бездействия, нарушаващи интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK),  сканиране на портове (PORT SCAN), изпращане на “троянски коне” или предизвикване на инсталация на вируси или системи за отдаличен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на интернет и асоцираните мрежи, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по законодателството на друга страна.
17.2. “Оценено съответствие и пуснати на пазара, съгласно действащото законодателство” означава, че крайното устройство е с оценено съответствие, съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (обн. ДВ, бр. 79, 2002 г., в сила от 12.09.2002 г.). Пуснатите на пазара устройства са съпроводени с декларация за съответствие на производителя / вносителя и трябва да имат българска маркировка за съответствие “Co” и съответните означения. Допустимо е означенията да са върху опаковката или съпровождащите радиосъоръженията документи – тип устройство, модел, производител, вносител, фабричен номер, означение за използване по предназначение.
17.3. „Устройство” е продукт, продукти, съвкупност от продукти, части от продукт, предназначено за пряко свързване към крайна точка на обществена електронно съобщителна мрежа за предаване, обработка или приемане на информация.
 
18. Други
 
18.1. В случай че Абонат, използващ електронни съобщителни услуги чрез LTE-мрежата на „Макс Телеком“ ООД, сключил договор за услуга в периода от 01.06.2014 г. до 23.09.2014 г. включително и на и след 23.02.2015 г. не заплати просрочените си задължения за текущия отчетен период до началото на следващия отчетен период, Макс Телеком има право да начисли на Абоната неустойка за неизпълнение за този следващ отчетен период в размер на една месечна такса, съгласно подписания между страните договор, като издава фактура за тази неустойка. При започване на по-следващия отчетен период, ако Абонатът продължава да не е заплатил дължимите суми за месечна абонаментна такса и неустойка за неизпълнение, Макс Телеком има право да начисли неустойка за неизпълнение за още един месец, като след изтичането и на този отчетен период Макс Телеком има право да прекрати едностранно договора на Абоната, при което Абонатът дължи освен горепосочената  неустойка за неизпълнение и неустойка за предсрочно прекратяване на договора в размер на сбора на месечните абонаментни такси за остатъка на уговорения срок на договора. В случай че Макс Телеком не прекрати едностранно договора, то последното има право да начислява неустойки за неизпълнение за всеки следващ отчетен период  за срока на валидност на договора. За месеците, за които е начислена неустойка за неизпълнение, Абонатът не дължи заплащане на месечна абонаментна цена.
18.2. В случай че услугата на Абонат, използващ електронни съобщителни услуги чрез LTE-мрежата на „Макс Телеком“ ООД, сключил договор за услуга в периода от 01.06.2014 г. до 23.09.2014 г. включително и на и след 23.02.2015 г., е спряна поради просрочие на изискуеми задължения и той има незаплатени суми за месечна абонаментна такса и  евентуално за неустойкаи за неизпълнение и Абонатът заплати дължимите суми преди прекратяване на договора, услугата на Абоната се възстановява и ако за отчетния период, в който е направено плащането е издадена фактура за неустойка за неизпълнение, към тази фактура „Макс Телеком“ ООД издава кредитно известие за същата стойност, както и фактура за месечна абонаментна такса за месеца на издаването. Услугата не се възстановява, ако договорът е бил прекратен от страна на „Макс Телеком“ ООД преди момента на заплащането на дължимите суми от страна на Абоната.
                            
Настоящите Общи условия влизат в сила на 07.04.2014 г. и се прилагат спрямо Абонати и Потребители, сключили договор за услуга на и след 07.04.2014 г.
                                                          

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УРЕЖДАНЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ МАКС ТЕЛЕКОМ И АБОНАТИТЕ И ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ПОЛЗВАЩИ МОБИЛНА ГЛАСОВА ТЕЛЕФОННА УСЛУГА НА МАКС ТЕЛЕКОМ И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА “VOICER”
(публикувани на 28.08.2015г., в сила от 29.09.2015г., изм. от 15.12.2015 г.)1. Общи положения
1.1.    С настоящите Общи условия се определят взаимоотношенията на „Макс Телеком” ООД, наричано за краткост по-долу Макс Телеком, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121261531, със седалище, адрес на управление и кореспонденция: гр. София 1592, район „Искър“, бул. „Христофор Колумб“ № 80, ет. 4, телефон за контакт: 0 999 111, с Абонатите / Потребителите на мобилна гласова телефонна услуга, предоставяна чрез обществената електронна съобщителна наземна мобилна мрежа на Макс Телеком, наричана по-долу Мрежата. Мобилната гласова телефонна услуга се предоставя единствено на територията на Република България с изключение на случаите на сключени международни роуминг споразумения.
1.2.    Абонат на Мрежата по смисъла на настоящите Общи условия е всяко дееспособно физическо лице, юридическо лице или институция, осъществяваща дейност на територията на страната по силата на международно споразумение, по което Република България е страна, сключило договор с Макс Телеком за ползване на абонаментна услуга за пренос на данни и / или сключило договор за допълнително ползвване на мобилна гласова телефонна услуга.
1.2.1. Абонат на Мрежата по смисъла на настоящите Общи условия е всяко дееспособно физическо лице, юридическо лице или институция, осъществяваща дейност на територията на страната по силата на международно споразумение, по което Република България е страна, сключило договор с Макс Телеком за ползване на абонаментна мобилна гласова телефонна услуга.
1.3. Потребител на Мрежата по смисъла на настоящите Общи условия е всеки субект, който ползва или заявява за предплатено ползване обществена електронна съобщителна услуга за пренос на данни и /или сключило договор за допълнително ползване на мобилна гласова телефонна услуга.
1.3.1. Потребител на Мрежата по смисъла на настоящите Общи условия е всеки субект, който ползва или заявява за предплатено ползване мобилна гласова телефонна услуга.
1.4. Абонатът / Потребителят може да бъде представляван пред Макс Телеком от пълномощник с писмено пълномощно. При подписване на договора оригиналът на пълномощното се представя за проверка и се остава копие на пълномощното, съдържащо текста „Вярно с оригинала“ и подписа на Абоната / Потребителя.
1.5.    Настоящите Общи условия са задължителни за Макс Телеком и Абонатите / Потребителите, сключили договор за ползване на мобилна гласова телефонна услуга.
1.6.    Абонатите / Потребителите се считат уведомени за Общите условия от датата на публикуването им на интернет страницата на Макс Телеком на адрес www.maxtelecom.bg.
1.7.    Общите условия влизат в сила със сключване на индивидуален писмен договор за ползване на мобилната гласова телефонна услуга. Със сключването на договора, Абонатите / Потребителите приемат съдържанието на Общите условия, доколкото друго не е уговорено между страните и доколкото това не противоречи на Закона за електронните съобщения. По смисъла на настоящите Общи условия за писмена форма се счита и наличието на волеизявления на страните, извършени в електронна форма.
1.8.    Общите условия са неразделна част от индивидуалните договори, сключени между Макс Телеком и неговите Абонати/Потребители.
 
2. Индивидуален договор за услуга
2.1.    Макс Телеком сключва индивидуален писмен договор с лицата, желаещи да ползват абонаментна или предплатена мобилната гласова телефонна услуга, предоставянa чрез Мрежата, наричан по-долу Договор за услуги.
2.2.    При сключването на договор Абонатът / Потребителят се идентифицира по следния начин:
2.2.1. за физически лица - с валиден документ за самоличност, когато Абонатът / Потребителят е български гражданин, а когато е чуждестранен гражданин, продължително или постоянно пребиваващ в Република България, упражняващ свободна професия или занаятчийска дейност - с валиден документ за самоличност с вписани: име, ЕГН/ЛНЧ,  настоящ адрес или служебен адрес на практиката на територията на Република България, номер, дата и място на издаване на документа, копие от карта за код по регистър БУЛСТАТ;
2.2.2. за юридически лица и еднолични търговци - с акт за регистрация в компетентния съд или Търговския регистър при Агенция по вписванията или акт на компетентен държавен орган за създаването им и удостоверение за актуално състояние (където е приложимо), издадено от компетентния съд не по-рано от 3 (три) месеца преди предоставянето му, или с ЕИК от  Агенция по вписванията, удостоверение за регистрация по регистър БУЛСТАТ и пълномощно, удостоверяващо представителна власт за трети лица, извън тези които представляват по закон съответното юридическо лице;
2.2.3. за държавни органи, регистрирани в страната търговски представителства, представителства на чужди държави, международни организации или мисии, осъществяващи дейност на територията на Република България по силата на международно споразумение – съответният акт на компетентен местен или международен орган за създаването им, а за техни членове – документите по т. 2.2.1. или съответния документ за месторабота / принадлежност с визиран срок на пребиваване.
2.2.4. За пълномощници на физически лица се приемат само нотариално заверени  пълномощни, в които фигурира текст, от който следва, че упълномощеният има право да извършва правни действия пред Макс Телеком или пред други дружества. В търговския обект, в който се сключва договорът, следва да остане копие от пълномощното, заверено за вярност с оригинала от упълномощения и съответния служител в магазина. В случай че се представя пълномощно от чужденец, същото следва да е с нотариална заверка и легализиран превод или официален превод.
2.2.5. За пълномощници на юридически лица се приемат пълномощни, в които фигурира текст, от който следва, че упълномощеният има право да извършва правни действия пред  Макс Телеком или пред други дружества. Пълномощното следва да е с нотариална заверка или с подпис от законния представител и печат на представляваното дружество. В случай че пълномощното не е с нотариална заверка, то трябва да е не по старо от 1 месец и в него да е посочено конкретно, че следва да послужи пред Макс Телеком. В търговския обект, в който се сключва договорът, следва да остане копие от пълномощното с нотариална заверка, заверено за вярност с оригинала от упълномощения и съответния служител в магазина, или оригиналът на пълномощното, в случай че то е само с печат на дружеството и подпис на представляващия. В случай че се представя пълномощно от чужденец, същото следва да е с нотариална заверка и легализиран превод или официален превод.
2.2.6. Макс Телеком има право по своя преценка да не изисква един или няколко от посочените в т. 2.2. документи.
2.2.7. При сключване на Договора за услуги, Макс Телеком може да изисква и други  документи от  насрещната страна при спазване на разпоредбите на действащото българско законодателство и тези Общи условия.
2.3.    Абонатът / Потребителят се съгласява Макс Телеком да събира по реда на тези Общи условия, предоставя и обработва, в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство, лични данни, с оглед на предоставяне на услугата.
2.4.    При сключване на Договора за услуги Макс Телеком може да изисква и други документи за идентификация на Абоната / Потребителя, при спазване на разпоредбите на действащото законодателство и тези Общи условия.
2.5. Абонатът / Потребителят няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от Договора за услуги, на трети лица без изрично писмено съгласие на Макс Телеком.
2.6.    В случай че Абонатът / Потребителят предостави за ползване на друго лице - Потребител на Мрежата, регистрирани на негово име услуги по сключен Договор за услуги с Макс Телеком, Абонатът / Потребителят остава титуляр на правата и задълженията, произтичащи от Договора за услуги.
2.7.    Страните ще комуникират помежду си писмено или чрез телефон или електронна поща на номерата и адресите, посочени в индивидуалния договор. Макс Телеком има право да изпраща до Абоната / Потребителя информация или уведомления посредством кратки съобщения (SMS, e-mail или други форми на съобщения). Абонатът / Потребителят не може да се позовава на невъзможност да получи съобщение или информация от Макс Телеком на адрес или номер, посочен в договора. Всички изпратени от Макс Телеком писма до последно посочения от Абоната / Потребителя административен или електронен адрес за кореспонденция, представляващи покани, уведомления, в това число и за прехвърляне на вземанията от Абоната / Потребителя (по смисъла на чл. 99 от ЗЗД) и всякакви други документи, които се върнат като неполучени и / или непотърсени и / или съответният адресат е сменил адреса си за кореспонденция, без да уведоми писмено Макс Телеком съгласно т. 5.5, се считат за надлежно връчени от датата на изпращането им.
2.8. По смисъла на настоящите Общи условия за спазена писмена форма ще се счита наличието на волеизявление, извършено по електронен път, като, но не само: съгласие, потвърдено по електрона поща, съгласие в следствие на попълване на електронен формуляр, попълване на електронна заявка за услуги и други подобни.
 
3. Услуги, предоставяни от Макс Телеком
3.1.    Макс Телеком предоставя мобилната гласова телефонна услуга  на своите Абонати и Потребители 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата, съобразно технологичните възможности на Мрежата.
3.2.    Абонатите / Потребителите могат да активират и ползват и допълнителни услуги срещу заплащане.
3.2.1. За използване на Услугата Абонатите / Потребителите могат да ползват само устройства с оценено съответствие и пуснати на пазара, съгласно действащото законодателство.
3.2.2. Макс Телеком може да предоставя за ползване свои устройства на Абонатите / Потребителите при подписване на Договора за услуги. Абонатът / Потребителят носи цялата отговорност в случай на загубване, кражба или повреда на устройствата.
3.2.3. Съдържащите се в инсталационните пакети устройства, предоставени за ползване на Абонатите/Потребителите, са собственост на Макс Телеком през цялото време на действие на договора, както и след прекратяването / развалянето му, независимо от основанието за това.
3.2.4. Макс Телеком може да продава на Абонатите / Потребителите крайни устройства, които Абонатите / Потребителите следва да закупят от Макс Телеком по цена, определена в ценовата му листа.
3.3.    Макс Телеком предоставя на своите Абонати / Потребители мобилната гласова телефонна услуга, позволяваща извършване на гласови повиквания от и към мрежи в страната и в чужбина чрез предоставения мобилен номер от Националния номерационен план, съобразно технологичните възможности на Мрежата и търговската политика на Макс Телеком. Услугата се предоставя на лица, които са сключили договор с Макс Телеком за ползване на услуга за пренос на данни, и / или договор за мобилна гласова телефонна услуга, като и в двата случая гласовата услуга налага ползване на Мрежата на Макс Телеком. Ползването на гласова телефонна услуга, с оглед технологичните възможности на мрежата е възможно да изчерпва предоставените лимити на услугата за пренос на данни, като конкретна информация за това, Макс Телеком ще предостави на Абоната / Потребителя при подписване на индивидуалния договор;
 
3.3.1. Макс Телеком предоставя на своите Абонати и Потребители:
3.3.1.1. Безплатен достъп до услуги за осъществяване на спешни повиквания към службите „Спешна медицинска помощ“, Национална служба „Полиция“ и Национална служба „Пожарна и аварийна безопасност“. Макс Телеком няма да предоставя достъп до услуги за спешни повиквания след датата на прекратяване на договора. При спешни повиквания към единния европейски номер за спешни повиквания „112“ Макс Телеком предоставя на оператора на 112 информация за местоположението на викащия краен Потребител, съгласно определените в закона критерии;
3.3.1.2. Достъп до справочни услуги при условия, определени в ценовата листа, отнасящи се до абонатни номера, кодове за автоматично вътрешно и международно избиране, цени и друга подобна информация, свързана с предоставяне на електронните съобщителни услуги чрез Мрежата;
3.3.1.3. Международни електронни съобщителни услуги. При наличието на постигнати споразумения с чуждестранни оператори, Макс Телеком предоставя на Абонатите / Потребителите си възможност да използват услуги чрез мрежите на чуждестранни оператори (роуминг), като Макс Телеком ще уведомява допълнително Абонатите / Потребителите си по подходящ начин на интернет страницата си за наличието на такива роуминг споразумения;
3.3.1.4. Абонат / Потребител на Мрежата на Макс Телеком, при наличие на съответен абонамент и на споразумение между Макс Телеком и друго предприятие, предоставящо  обществени електронни съобщителни мрежи и / или услуги, може да бъде обслужван от мрежата на другото предприятие.
3.3.1.5 Достъп до услуги с добавена стойност – Макс Телеком може да предоставя по търговски начин ползването на Мрежата си на доставчици на услуги с добавена стойност.
 
3.3.2. Услугите, посочени в т. 3.3, могат да се ползват само при ползване на услугата чрез предоставения номер от Националния номерационен план.
 
3.3.3. Други електронни съобщителни услуги, включително пакети от услуги, съобразно технологичните възможности на Мрежата и търговската политика и ценовата листа на Макс Телеком. Конкретният избор на услуга, съответно пакета от услуги, се определя от всеки Абонат / Потребител при подписването на договора за услуги.
3.4.    Абонатът / Потребителят може по всяко време да избере да активира или деактивира роуминг услуги, предоставяни от Макс Телеком, чрез обаждане на номер за обслужване на клиенти. Макс Телеком има право да изиска внасяне на депозит от страна на Абоната/Потребителя преди активиране на услугата.   Този тип активация и деактивация ще се счита за валидно изменение на договора, сключен между страните. Услугата ще се активира и деактивира след съобщаване на идентификационни (таен въпрос и отговор) и лични данни на Абоната / Потребителя. Страните се съгласяват, че Макс Телеком ще има право да записва заявката за активиране или деактивиране и да запазва записа до изтичане на срока, в който вземанията за активираните услуги биха могли да бъдат претендирани.
3.5.    Подробна информация за отделните видовете електронни съобщителни услуги, предлагани от Макс Телеком чрез Мрежата, както и за условията, цените и начина им на предоставяне, се предоставя от Макс Телеком при сключването на индивидуалния договор.
3.6.    Услугата, предоставена от Макс Телеком, е предназначена за крайни потребители. Услугата не е предназначена за препродажба или за предоставяне на други услуги, базирани на услугите на Макс Телеком, освен с изричното писмено съгласие на Макс Телеком.
3.7.    Макс Телеком активира услугата до 48 (четиридесет и осем) часа от подписване на договора с Абоната/Потребителя или от активиране на услуга чрез регистрация, когато такава е необходима. Макс Телеком не активира услугата в този срок в случай, че Абонатът / Потребителя желае да се възползва от 7  (седем) - дневния отлагателен срок за влизане в сила на индивидуалния договор.
3.8.    Обхватът на услугите, предоставяни от Макс Телеком посредством Мрежата, може да се разширява като Макс Телеком своевременно ще уведомява Абонатите / Потребителите за това по подходящ начин на интернет страницата си.
3.9.    С оглед осигуряване на възможност за ползване на услугите, предоставяни чрез Мрежата, Макс Телеком предоставя на Абонатите / Потребителите номера от Националния номерационен план, които се предоставят и използват в съответствие със следните правила:
3.9.1. Абонатите / Потребителите не придобиват право на собственост върху предоставените номера;
3.9.2. Предоставените номера не могат да бъдат предмет на търговско предлагане;
3.9.3. Предоставените номера могат да бъдат променяни вследствие на законодателна промяна, акт на държавен орган или промени в организацията и структурата на Мрежата и предоставяните услуги. В тези случаи Макс Телеком прави всичко възможно да сведе до минимум затрудненията и разходите за Абонатите / Потребителите;
3.9.4 Предоставените номера не могат да бъдат ползвани от Абонатите / Потребителите за предоставяне на услуги, освен ако това е изрично договорено с Макс Телеком;
3.9.5. След прекратяване на договора Макс Телеком има право да предостави номера на друг свой Абонат / Потребител;
3.9.6. Предоставените номера могат да бъдат прехвърляни в случаите на преобразуване на юридическото лице, на което са предоставени или в случай на изрично одобрение от страна на Макс Телеком;
3.9.7. Правата и задълженията на Абоната / Потребителя, във връзка с използване на предоставен номер от Националния номерационен план, възникват след сключване на индивидуален договор за ползване на мобилна гласова телефонна услуга.
 
4. Права на Абоната / Потребителя
4.1.    Абонатът / Потребителят има право да заявява и да ползва услугите на Мрежата в съответствие с изискванията на настоящите Общи условия и Договора за услуги и съобразно сроковете на валидност на предплатените пакети.
4.2.    Абонатът / Потребителят има право да активира и / или деактивира допълнителни услуги (добавки), предлагани от Макс Телеком като опция към основната услуга, при условията на настоящите Общи условия и индивидуалния договор. Отказът или деактивирането на допълнителни услуги не се счита за прекратяване на договора в неговата цялост, а само по отношение на частта относно съответната допълнителна услуга. Отказът от основна услуга, включително при пакетни услуги, се счита за прекратяване на договора в неговата цялост.
4.3.    Абонатът / Потребителят има право да подава жалби, молби и предложения и да получава отговор по реда на настоящите Общи условия.
4.4.    Абонатът / Потребителят има право да адресира жалби до Комисията за защита на потребителите, отнасящи се до услугите на Макс Телеком, за неспазване на условията на Общите условия от страна на Макс Телеком.
4.5.    Абонатът / Потребителят има право да сигнализира Макс Телеком за констатирани проблеми, свързани с ползването на услугите.
4.6. Абонатът има право след поискване да получава детайлизирана справка за ползваната телефонна услуга. Детайлизираната справка се изпраща по подходящ начин на Абоната в срок до 30 (тридесет) дни от постъпване на писмена заявка.
4.7. Абонатът, в писмена форма, може да поиска безплатно включване на името/фирмата, адреса и телефонния му номер в обществено достъпен указател, включително такъв, издаван от трети лица, изготвен в печатна или електронна форма, или предоставяне на справочна информация, свързана с него, промяна или заличаване на вече вписани данни, както и предоставянето и ползването на такава информация с цел изпращане на печатни и електронни рекламни материали или непоискани търговски съобщения, както и за организиране и провеждане на маркетингови проучвания. По желание на Абоната, изразено в писмена форма, в телефония указател могат да бъдат вписани допълнителни данни за Абоната, като информация за други лица, ползватели на абонатния номер, ползвани от Абоната допълнителни телефонни номера, номер на факс, адрес на електронна поща, интернет страница, професия, титла, предмет на дейност (за Абонатите - юридически лица и еднолични търговци), рекламен текст, каре и банер, лого, търговска марка и други. Допълнителните вписвания се извършват по цена, посочена в ценовата листа на Макс Телеком.
 
4.7.1. Абонатите имат право да заявят до името им да бъде поставен индекс „*”, който указва желанието им техните данни, публикувани в телефонния указател, да бъдат използвани с цел изпращане на печатни и електронни рекламни материали или не поискани търговски съобщения, както и за организиране и провеждане на маркетингови проучвания. По желание на Абонатите и срещу цена, посочена в ценовата листа на Макс Телеком, те имат право да регламентират времето, през което може се правят обаждания и съобщения с цел директен маркетинг и реклама, както и вида и характера на съобщенията и начина за предаването им. По всяко време Абонатът може да оттегли желанието си по предходното изречение.
 
4.7.2. Абонатите на Макс Телеком, изразили изрично съгласието си в писмена форма, имат право част или всичките им данни да бъдат предоставяни чрез телефонни справочни услуги, без да заплащат за това. Данните за Абонатите включват име (лично, презиме и фамилия) или фирма, адрес и номер.
 
4.7.3. Потребителите на Макс Телеком, които ползват мобилни гласови телефонни услуги, могат да поискат включване на техни данни в обществено достъпен указател, включително такъв, издаван от трети лица, и в базите данни, необходими за осъществяване на телефонната справочна услуга. Включването на тези данни може да се извършва по цени, съгласно ценовата листа на Макс Телеком.
 
4.7.4. За всички неуредени въпроси в т. 4.7 по-горе се прилагат разпоредбите на Наредба № 5 от 05.12.2009 г. за условията и реда за издаване на телефонни указатели, включително работата с базите данни, тяхното прехвърляне и ползване, както и предоставяне на телефонни справочни услуги.
 
4.7.5. Абонатите / Потребителите реализират правата си по т.4.7. от настоящите Общи условия чрез подаване на писмено заявление.
 
4.8.    Абонатът / Потребителят има право да поиска промяна на телефонния си номер срещу допълнително заплащане на цена, съгласно ценовата листа на Макс Телеком. При искане за промяна на номера, Макс Телеком избира новия номер на случаен принцип от технологично достъпните и свободните към момента номера от номерационния ресурс, предоставен за ползване на Макс Телеком. Макс Телеком може да откаже промяната на телефонен номер без да е необходимо да обосновава отказа си.
 
5.  Задължения на Абоната / Потребителя
5.1.    Абонатът / Потребителят се задължава да спазва разпоредбите на Общите условия, индивидуалния договор, както и на всички допълнителни споразумения между него и Макс Телеком.
5.2.    Абонатът / Потребителят се задължава да използва крайните устройства само в съответствие с тяхното предназначение и указанията на производителя.
5.3.    Абонатът / Потребителят се задължава да не извършва каквито и да е промени в крайните устройства и да не включва към тях приспособления, за които няма разрешение от Макс Телеком.
5.4.    Абонатът / Потребителят се задължава да не преотдава на трети лица устройството, което е съставна част на инсталационния пакет, както и да не ползва получено от Макс Телеком устройство за ползване на аналогични услуги, предоставяни от друг оператор.
5.5.    Абонатът / Потребителят се задължава да уведомява писмено Макс Телеком при промяна на данните, представени при сключването на индивидуалния договор в 7 (седем) - дневен срок от настъпване на промяната, като предоставя новите данни. Задължението на Абоната / Потребителя по предходното изречение остава валидно и след прекратяване на договора, до окончателното погасяване на всички дължими от Абоната / Потребителя суми.
5.6.    Абонатът / Потребителят се задължава да ползва услугите на Макс Телеком съобразно действащото в страната законодателство. При неправомерно ползване на услугите Абонатът / Потребителят носи отговорност за всички вреди, които са пряка и непосредствена последица от неправомерното ползване. Неправомерното ползване включва извършване на следните неизчерпателно посочени действия:
5.6.1. Услугата се ползва по начин, който пречи на нормалната работа на други Абонати / Потребители или причинява тяхното увреждане;
5.6.2. Услугата не се ползва в съответствие с действащото законодателство и приложимите международни актове, като например, но без да се ограничават до:
5.6.2.1. Разпространение на нелицензиран софтуер;
5.6.2.2. Осъществяване на неразрешен достъп до системи и ресурси в Интернет пространството;
5.6.2.3. Застрашаване на националната сигурност;
5.6.2.4. Призоваване към промяна на конституционно установения ред;
5.6.2.5. Призоваване към извършване на престъпления, насилие над личността и разпалване на вражда.
5.6.2.6. Манипулиране на софтуер и / или други компоненти, свързани с използването на гласовата мобилна телефонна услуга, с цел използване на услугата извън територията на Република България.
5.7.    В случай на неправомерно използване на услугите, Макс Телеком има право незабавно да спре достъпа до услугите и да прекрати договора, с всички произтичащи от това последици, предвидени в тези Общи условия и индивидуалния договор.
5.8.    Абонатът / Потребителят се задължава при загуба или кражба на устройството или SIM картата, независимо от местонахождението си, незабавно да уведоми устно Макс Телеком на посочен номер за работа с клиенти, за да бъде временно ограничен  достъпът до Мрежата. В случай че картата не бъде открита, Абонатът / Потребителят може да поиска да му бъде издадена нова SIM карта, като заплати такса за това, съгласно ценовата листа на Макс Телеком. Ако Абонатът / Потребителят не поиска възстановяване на услугата в срок до 5 (пет) работни дни от уведомяването, Макс Телеком може да  активира отново достъпа до някои или всички услуги, с всички произтичащи от това права и задължения за Aбоната / Потребителя и за Макс Телеком. Ограничаването на достъпа до Мрежата в случаите по настоящата точка не освобождава Абоната от заплащане на дължимите месечни абонаментни такси.
5.9.    При загуба или кражба на устройство, собственост на Макс Телеком и предоставено на Абоната / Потребителя за ползване, Абонатът / Потребителят е длъжен да заплати на Макс Телеком стойността на устройството по цени, съгласно ценовата листа на Макс Телеком. В противен случай Макс Телеком има право едностранно да прекрати договора и да претендира от Абоната / Потребителя заплащането на неустойка в размер на стойността на загубеното / откраднато устройство по цена, определена в ценовата листа на Макс Телеком с включен ДДС.
5.10.  Абонатът / Потребителят трябва да върне  предоставеното му за ползване устройство, собственост на Макс Телеком, в срок до 5 работни след прекратяване / разваляне на договора за услуги, независимо от основанието за това, в състоянието, в което го е получил, при отчитане на нормалното износване. При невъзможност от страна на Абоната / Потребителя да върне предоставеното му устройство или устройството не е в състоянието, описано в предходното изречение, той следва да заплати на Макс Телеком неустойка е размер на стойността на устройството по цена, съгласно ценова листа на Макс Телеком с включен ДДС.
5.11.  За ползване на мобилна гласова телефонна услуга, предоставяна чрез Mрежата, Абонатът / Потребителят следва да притежава валидна SIМ карта, регистрирана в базата данни на Мрежата.
 
5.12.  Абонатът / Потребителят се задължава да не извършва и да не допуска извършване на обезпокоителни, заплашителни или обидни повиквания или други форми на комуникация, както и неверни повиквания към службите „Спешна медицинска помощ“, Национална служба „Полиция“ и Национална служба „Пожарна и аварийна безопасност“ и към единния европейски номер за спешни повиквания „112“ от своето крайно устройство и / или SIM карта.
5.13.  Абонатът / Потребителя се задължава, освен с изричното писмено съгласие на Макс Телеком, да не извършва и да не допуска извършване на действия:
5.13.1. свързани с генериране, терминиране или транзит на трафик от / към / в Мрежата на Макс Телеком с цел реализиране на печалба за Абоната / Потребителя или друго лице, различно от Макс Телеком;
5.13.2. с цел иницииране на повиквания и осъществяване на разговори по начин, увреждащ правата и интересите на Макс Телеком.
 
6. Права на Макс Телеком
6.1.    Макс Tелеком има право да дава указания и инструкции на Абоната / Потребителя за правилното използване на устройствата.
6.2.    Макс Телеком осигурява гаранция на устройствата, покриваща само фабрични дефекти за срок от 2 (две) години от датата на подписване на договора за услуги. При условие, че устройството е повредено поради вина на Абоната / Потребителя, същият заплаща съответните транспортни разходи и пълната стойност на устройството.
6.3.    Макс Телеком има право да откаже предоставяне на мобилната гласова телефонна услуга на Абонат / Потребител, който има просрочени задължения по друг договор с него, както и в случай на непредоставяне на изискуеми документи за сключване на договор или в резултат на направена кредитна оценка, резултатът от която не отговаря на кредитната политика на дружеството.
6.4.    Макс Телеком има право, за целите на поддържането на Мрежата, временно и за възможно най-кратък срок да преустанови предоставянето на услугите на Абоната / Потребителя, като за целта, при планирани прекъсвания, уведомява Абонатите / Потребителите си по подходящ начин, чрез съобщение на Интернет страницата си най-малко 24 (двадесет и четири) часа по-рано, в случай че като следствие се очаква прекъсване или влошаване на качеството на предоставяните услуги.
6.5.    Макс Телеком има право да получава от Абоната / Потребителя информация за хардуера и софтуера, използвани за осигуряване на услугите, като използва тази информация само за собствени нужди.
6.6.    Макс Телеком не носи отговорност за щети, причинени на Абоната / Потребителя при ползване на услуги с отклонения, дължащи се на причини извън Мрежата и съоръженията на Макс Телеком.
6.7.    Макс Телеком има право да спре достъпа до услугата и / или да прекрати без предизвестие индивидуален договор с Абонат / Потребител в случите, изрично предвидени в тези Общи условия и / или индивидуалния договор. В периода на ограничаване на услугата, Абонатът / Потребителят няма да има право да ползва предоставения му номер. В случай че основанието за временно ограничаване на услугата отпадне, Макс Телеком възстановява услугата на Абоната / Потребителя.
6.8.    Макс Телеком има право писмено да упълномощава трети лица да сключват от негово име договори за услуги, с лицата, желаещи да станат Абонати / Потребители на Мрежата, както и да събират плащания от Абонатите / Потребителите по договорите за услуги от негово име, като информира съществуващите и потенциалните Абонати / Потребители по подходящ начин за наличието на такова упълномощаване.
6.9.    С цел събиране на вземания, дължими за ползваните услуги, Макс Телеком има право да предоставя събираните, обработвани и съхранявани за целите на предоставяне на услугите данни на Абоната / Потребителя на трети лица – администратори или оператори на лични данни, при условие че същите са поели задължение за неразгласяване на личните данни. Макс Телеком се задължава да публикува необходимата информация на интернет адрес www.maxtelecom.bg.
6.10.  Макс Телеком има право без предизвестие да ограничи временно предоставянето на услугите, без да прекратява / разваля договора, в случай че Абонатът / Потребителят извършва злоумишлени действия или допуска други лица да извършват злоумишлени действия, до момента, когато Абонатът / Потребителят преустанови неправомерното си поведение.
6.11.  При регистриране на нетипичен трафик от страна на Абонат / Потребител, което дава основание на Макс Телеком да счита, че услугата се ползва в нарушение на настоящите Общи условия, Макс Телеком има право да наложи временни ограничения на скоростта на този Абонат / Потребител.
6.12.  В случай на изразено несъгласие от страна на Абонатите / Потребителите за бъдещо получаване на съобщения, съдържащи информация за промоции, нови оферти и програми, тарифи и др. на Макс Телеком, Макс Телеком се задължава да преустанови изпращането им до съответния Абонат / Потребител.
6.13. Макс Телеком може да откаже сключването на договор, когато Абонатът / Потребителят не желае незабавно влизане в сила на договора, по силата на който от страна на Макс Телеком се предоставя крайно устройство.
6.14.  Макс Телеком има право да променя номерата на Абоната / Потребителя с 30 (тридесет) - дневно писмено предизвестие, когато нормативен или индивидуален административен акт налага това, както и в случаите на структурни промени в Мрежата.
6.15. Макс Телеком има право да състави указател, в който, при наличие на изрично изразено писмено съгласие на Абоната / Потребителя, да вписва данните по т. 4.7, с изключение на тези данни, за които Абонатът / Потребителят писмено е заявил, че не желае предоставянето им, както и да предоставя на трети лица информацията, включена в указателя, при наличие на изрично писмено съгласие на Абоната / Потребителя.
 
6.16. Макс Телеком има пълен достъп до CLI информацията независимо от настройките, въведени от Абоната / Потребителя.
6.17. Макс Телеком може да отмени временно зададените от Абоната / Потребителя настройки в случай на нарушаване функционирането и / или управлението на Мрежата или на елементи от нея. След възстановяване на нормалното функциониране и / или управлението на Мрежата Макс Телеком възстановява зададените от Абоната / Потребителя настройки.
6.18. Макс Телеком има право по своя преценка да прехвърли вземанията си по смисъла на чл. 99 и следващите от Закона за задълженията и договорите срещу Абоната / Потребителя, в полза на трето лице, без за това да е необходимо предварително уведомяване на Абоната / Потребителя.
6.19. Макс Телеком има право да прави проверки относно качеството на услугите от разстояние посредством отдалечен достъп до крайното устройство и замерване на стойностите на сигналите.
6.20. Макс Телеком има право при изрично съгласие от страна на Абоната / Потребителя да изпраща чрез мрежата си повиквания, съобщения или електронна поща за целите на директния маркетинг и реклама, в това число повиквания и съобщения, свързани с участието в кампании или дейности на трети страни. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.
6.21. Без наличие на предварително съгласие на Абоната / Потребителя, Макс Телеком  може да използва данните, получени при търговска сделка, чрез които може да бъде осъществен контакт с Абоната / Потребителя,  за изпращане на съобщение за маркетинг и реклама на свои собствени сходни продукти  или услуги, като в този случай на Абоната / Потребителя се дава възможност безвъзмездно и по лесен начин да изразява несъгласие в момента на сключване на сделката или да изрази несъгласие с бъдещо получаване на подобни съобщения, когато това не е направено в момента на сключване на сделката.
6.22. Макс Телеком има право да предоставя събираните, обработвани и съхранявани за целите на предоставяне на Услугата данни на Абоната / Потребителя на трети лица - администратори или оператори на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните  данни,  с  цел  изготвяне  на  кредитна  оценка  и / или  събиране  на  вземания,  дължими  за ползваните услуги, както и за целите на изготвяне на месечни такси и в другите предвидени от закон случаи.
 
7. Задължения на Макс Телеком
7.1.    Макс Телеком се задължава да предоставя услугите в съответствие със сключените договори с Абонатите / Потребителите, както и настоящите Общи условия. Макс Телеком предоставя услугите на Абоната / Потребителя заедно с информация относно инсталацията на услугите.
7.2     При инсталиране на услугите от Макс Телеком отговорността за инсталиране на услугите, както и всички последствия от инсталирането, се носи от Абоната / Потребителя.
7.3.    Макс Телеком се задължава да осъществява непрекъснато техническо наблюдение на процеса на предоставяне на услугите. При възникване на технически проблеми Макс Телеком е задължен да предприеме всички необходими мерки с оглед отстраняване на проблемите в максимално кратки срокове.
7.4.    Макс Телеком се задължава да предоставя на Абоната / Потребителя всички необходими технически и експлоатационни предписания, които гарантират правилно използване на услугите.
7.5.    Макс Телеком се задължава да осигурява предоставянето на услугите си, 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата в зоните на покритие на Мрежата, освен при форсмажорни обстоятелства по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон и в случаите по т. 6.4. от настоящите Общи условия.
7.6.    В случай на планирано прекъсване в предоставянето на услуги по технически и експлоатационни причини, Макс Телеком се задължава да уведоми Абонатите / Потребителите предварително, по подходящ начин, чрез публикуване на съобщение на интернет страницата си. Уведомяването се извършва не по-късно от 24 (двадесет и четири) часа преди провеждането на съответните мероприятия.
7.7.    Макс Телеком осигурява равнопоставеност между Абонатите / Потребителите при равни условия по отношение на предлаганите пакети, на заплащането и използваната технология.
7.8.    Макс Телеком се задължава да предоставя безплатно на Абонатите / Потребителите копия от настоящите Общи условия във всеки един от търговските си обекти.
7.9.    Макс Телеком не носи отговорност за:
7.9.1. Неразрешено разпространяване на авторски материали;
7.9.2. Накърняване правата и доброто име на трети лица;
7.9.3. Предоставяне в публичното интернет пространство на материали, представлящи търговска тайна.
7.9.4. Наблюдение, поддържане, архивиране, създаване на резервни копия на информацията, създадена и съхранявана от Абоната / Потребителя, в следствие или във връзка с ползването на предоставяните от Макс Телеком услуги.
7.9.5. За евентуални загуби, причинени при кражба на достъп до акаунта на Абоната / Потребителя, създаден чрез регистрация на потребителско име и парола, независимо от какъв вид - при кражба на устройството, при вирусно заразяване на устройството и кражба на данни, при споделяне на акаунт или други.
7.10.  Макс Телеком обявява номера, на които Абонатите / Потребителите могат да се обаждат в случай на възникнали повреди, при оплаквания и по други въпроси.
7.11.  Макс Телеком се задължава да уведомява Абонатите / Потребителите си относно изтичане срока на индивидуалните им договори не по-късно от 1 (един) месец преди това, при условие че Абонатът е сключил договор с определен срок.
7.12. При заплаха или в отговор на инциденти, свързани със сигурността или целостта на Мрежата, Макс Телеком предприема всички необходими действия за запазване на сигурността или целостта на Мрежата.
 
7.13. Макс Телеком публикува по подходящ начин информация, свързана с използването на електронни съобщителни мрежи и услуги, при доказано по съответния ред извършване на незаконни дейности за разпространение на вредно съдържание, като при възможност посочва средствата за защита срещу рискове за личната сигурност, неприкосновеността на личния живот и личните данни във връзка с предоставяната от предприятието услуга.
7.14. Макс Телеком предоставя възможност на Абонатите / Потребителите да получат информация относно текущото им потребление. Възможните начини за получаване на посочената информация се обявяват по подходящ начин.
7.15. Макс Телеком предоставя на Абонатите / Потребителите си и следните услуги:
7.15.1. представяне на идентификация на линията на викащия (CLIP);
7.15.2. блокиране на идентификация на линията на викащия (CLIR);
7.16. В някои случаи, при които установяването на връзката се извършва с използване или поддръжка на ограничена или непълна сигнална функционалност, виканият Абонат / Потребител ще получи съобщение, че идентификацията на линията не е налична.
7.17. В случите на провеждане на международен разговор, при който мрежата на произхода на повикването не предоставя идентификация на линията на викащия, виканата страна ще получи индикация, че идентификация на линията на викащия не е достъпна.
7.18. Макс Телеком безплатно поддържа за всички Абонати / Потребители активна услугата CLIP. Макс Телеком осигурява CLIP по време на позвъняването и го запазва непроменен по време на разговора.
7.19. Макс Телеком осигурява на Абонатите / Потребителите възможност да активират по достъпен начин и безплатно услугата CLIR за всички повиквания.
7.20. Макс Телеком осигурява безвъзмездно и при наличие на техническа възможност на Абонатите / Потребителите функцията на мрежата „прекратяване на получаването на пренасочените към неговото крайно устройство повиквания“.
7.21. Макс Телеком осигурява показването на следните съобщения на дисплея на викания Абонат / Потребител:
7.21.1. „Withheld“ или „Private” - при активирана CLIR услуга от викащия Абонат / Потребител;
7.21.2. „Unavailable“ или „Unknown” - при невъзможност за предоставяне на CLIP по технически причини.
7.22. При липса на техническа възможност за реализиране на изискванията по т. 7.21 Макс Телеком осигурява показването на подходящо съобщение на дисплея на викания Абонат / Потребител.
7.23. Макс Телеком се задължава да информира по подходящ начин Абонатите / Потребителите за конкретните начини за активиране и деактивиране на предоставяните „Идентификация на линията на викащия“ - CLI и „Идентификация на свързаната линия“ - COL услуги. Макс Телеком се задължава да информира Абонатите / Потребителите по подходящ начин и за специфични технически изисквания, при наличие на такива, на които крайните устройства да съответстват, за да могат Абонатите / Потребителите да ползват CLI и COL услугите.
7.24. При възникване на вероятност от затруднения или временно спиране на предоставянето на CLI услугите Макс Телеком се задължава да информира по подходящ начин Абонатите / Потребителите за тези обстоятелства минимум 2 (два) дни предварително, когато това е обективно възможно.
7.25. Макс Телеком се задължава да използва CLI информацията само във връзка с функционирането и управлението на Мрежата си и да не допуска трети лица да имат достъп до нея, освен в изрично предвидените в законодателство на Република България случаи.
7.26. Макс Телеком се задължава да не използва CLI информацията за целите на директния маркетинг, както и за маркетинг и реклама на стоки и услуги на трети страни, освен при изрично писмено съгласие на Абоната / Потребителя.
7.27. При повикване към услуги за осъществяване на спешни повиквания Макс Телеком се задължава да предостави CLI независимо от настройките, направени от Абоната / Потребителя. Макс Телеком предоставя CLI независимо от настройките, направени от Абоната / Потребителя, в случаите на проследяване на злоумишлени и / или обезпокоителни повиквания при искане от компетентни държавни органи.
7.28. При сигнали от службите „Спешна медицинска помощ“, Национална служба „Полиция“ и Национална служба „Пожарна и аварийна безопасност“ и единния европейски номер за спешни повиквания „112“, че Абонат / Потребител осъществява обезпокоителни, заплашителни или обидни повиквания, както и неверни повиквания, установяването на такива повиквания се констатира от Макс Телеком с протокол и Абонатът / Потребителят се информира, че при повторно нарушение достъпът им до Мрежата ще бъде прекратен.
7.29. При изграждане, поддържане и използване на Мрежата Макс Телеком се задължава:
7.29.1. Да използва и свързва към Мрежата, където това е в негов контрол, само радиосъоръжения и устройства с оценено съответствие и пуснати на пазара, съгласно действащите нормативни актове;
7.29.2. Да използва радиосъоръженията съобразно предназначението, посочено от производителя им;
7.29.3. Да използва само изправни радиосъоръжения;
7.29.4. Да не променя техническите параметри на радиосъоръженията;
7.29.5. Да поддържа и използва мрежата по начин, че и при нормална работа и в условия на неизправност да е гарантирана защитата на околната среда, живота и здравето на хората.
7.30. Макс Телеком може, при спазване на приложимите изисквания за защита на личните данни и при разумни търговски условия, да сключи споразумения за предоставяне на справочна информация за Абонатите / Потребителите на предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, с които има сключени договори за взаимно свързване на мрежи.
7.31. Макс Телеком контролира измерването на трафика с оглед избягване на претоварване на отделни връзки в Мрежата, като при наличие на техническа възможност и достатъчен капацитет пренасочва повикванията през трасета, различни от обичайно използваните.
 
8. Отговорност на Абоната / Потребителя
8.1.    Абонатът / Потребителят отговаря за всички вреди, причинени на Макс Телеком, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнение на задълженията им по тези Общи условия и индивидуалния договор.
8.2.    Абонатът / Потребителят отговаря пред Макс Телеком за забава в плащането на дължими суми за предоставените услуги, ако такива са предвидени в съответния пакет за услугата или допълнителните услуги.
8.3.    В случай че Абонатът / Потребителят унищожи или повреди или допусне унищожаването / повредата на предоставеното от Макс Телеком устройство, собственост на Макс Телеком, той е длъжен да заплати на Макс Телеком стойността на устройството по цена, съгласно ценовата листа на Макс Телеком. В противен случай Макс Телеком има право едностранно да прекрати договора и да претендира от Абоната / Потребителя, както и заплащането на неустойка в размер на стойността на загубеното / откраднато устройство по цена, определена в ценовата листа на Макс Телеком с включен ДДС.
8.4.    Абонатът / Потребителят носи отговорност за причинени вреди и в другите изрично предвидени в тези Общи условия случаи.
 
9. Отговорност на Макс Телеком
9.1.    Макс Телеком не носи отговорност за правилното функциониране на ползваните от Абоната / Потребителя приложения, в случай че ползването на тези приложения не е предоставено от Макс Телеком.
9.2.    Макс Телеком дължи на Абоната неустойка, описана в следващата т. 9.2.1., в случай на невъзможност за ползване на услугите или прекъсване за срок по-дълъг от 24 (двадесет и четири) часа, поради причина, за която Макс Телеком отговаря.
 
9.2.1 Макс Телеком се задължава да намали с 1/30 абонаментната цена за всеки ден закъснение при неспазване на срока за първоначалното предоставяне на услугите. Неустойката се отразява най-късно във фактурата за отчетния период, следващ датата на подаване на писмено искане за това от страна на Абоната.
9.3.    Макс Телеком не носи отговорност за причинени вреди, когато те не са пряка и непосредствена последица от негово виновно неизпълнение на задължения.
9.4.    Макс Телеком не носи отговорност за съдържанието на информацията и съобщенията, пренасяни при използване на услугите на Макс Телеком.
9.5.    Макс Телеком не носи отговорност пред трети лица за причинените им вреди при ползването на услугите от Абонати / Потребители на Макс Телеком.
9.6.    Макс Телеком не носи отговорност за:
9.6.1. Прекъсване или влошаване на качеството на услугите в случаите, когато тези обстоятелства не се дължат на негово виновно поведение, a когато се дължат на планирани или инцидентни тестове, извършвани от Макс Телеком с цел оптимизация на качествените параметри на услугата, за които Абонатът / Потребителят предварително е уведомен по реда на Общите условия, както и при настъпване на събития по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон;
9.6.2. Вреди, възникнали от неосъществени телефонни съобщения.
9.6.3. Вреди, причинени от неправилно използване  на крайното устройство от страна на Абоната / Потребителя, както и такива, причинени от инсталирани устройства, които не са с оценено съответствие и пуснати на пазара, съгласно действащите нормативни актове и са причинили прекъсване;
9.6.4. Точността и верността на информацията, предоставена от кредитно - събирателни агенции или други институции, която може да бъде взета под внимание при изготвяне на кредитната оценка.
9.7.    Макс Телеком не носи отговорност при неумение от страна на Абоната / Потребителя да ползва услугите, както и поради повреда, предизвикана от неправилна експлоатация на всякаква техника и оборудване, ползвани от Абоната / Потребителя във връзка с услугата.
9.8.    Макс Телеком не носи отговорност за неправомерни действия от страна  на Абонати / Потребители, както и на трети лица, за разпространяване на вируси, получаването на неразрешен достъп и др.
9.9.    Макс Телеком не носи отговорност за влошеното качество на услугите или за временното прекъсване на достъпа до Мрежата, дължащо се на извършване на ремонти или поддръжка, както и на повреди в другите мрежи при изградена връзка, преминаваща през няколко електронно съобщителни мрежи, или ремонти, или аварии на електроразпределителните мрежи.
9.10. Макс Телеком дължи изплащане на обезщетение на Абоната / Потребителя в размер на реално претърпените и определени по съдебен ред вреди, в случай че по надлежния ред е установено, че предприятието е осъществило пренасяне на номера / номерата му без съгласието на Абоната / Потребителя и / или в нарушение на установените процедури за осъществяване на преносимостта на номерата.
 
9.11. Макс Телеком не носи отговорност за лошото качество на услугите при условията на роуминг, когато това се дължи на повреди и неизправности в други електронни съобщителни мрежи.
 
10.  Цени, условия за заплащане на услугите
10.1.  Цените на предоставените услуги се определят и променят едностранно от Макс Телеком по реда на ЗЕС и актовете по прилагането му.
10.2.  Цените по т. 10.1. се определят при условия на равнопоставеност на Абонатите / Потребителите, като Макс Телеком има право да определя ценови пакети, както и различни цени и отстъпки на база обем на ползваната услугата, ползване на две или повече избрани от Абоната / Потребителя услуги, както и на база други критерии, определени в приложимото законодателство.
10.3.  Макс Телеком публикува информация за цените на услугите на интернет страницата си на следния адрес: www.maxtelecom.bg. Промените в ценовата листа се публикуват преди датата на влизането им сила.
10.4.  Макс Телеком предоставя безплатно информация на Абонатите / Потребителите относно цените на услугите.
10.5.  Макс Телеком има право да събира суми за предоставяните от него услуги, в размер, определен въз основа на следните цени:
10.5.1. Цена за съответния предплатен пакет или абонаментен план, в зависимост от избора на Абоната / Потребителя;
10.5.2. Цената за разговор е съобразно Ценовата листа на Макс Телеком и се заплащат чрез приспадане на съответната стойност от предплатения пакет или включеното време за разговор в абонаментния план, или според цената за разговор съгласно тарифния план. Тарифирането на проведените разговори на Абоната / Потребителя се извършва на базата на продължителността им. За продължителност на разговор се определя периода между получаването на сигнал за установяване на връзка, получен от повикваната страна и получаването на сигнал за разпадане на връзката. Разпадане на връзката може да бъде предизвикано както от викащата, така и от повикваната страна, като самото разпадане се счита осъществено към момента на първо прекъсване, независимо от коя страна е предизвикано;
10.5.3. Цена за ползване на допълнителна услуга. Цената за ползване на допълнителна услуга, в случай, че такава се предоставя, може да е на абонаментна основа или да се начисли еднократно. В случай че Абонатът / Потребителят заяви ползването на определена допълнителна услуга и впоследствие се откаже от нея, Макс Телеком не дължи връщане на заплатената цена за допълнителната услуга.
10.5.4. Абонатът / Потребителя отговаря и дължи връщане на Макс Телеком на всякакви допълнителни (извънредни) разходи, направени от Макс Телеком във връзка със събирането на просрочени вземания от Абоната / Потребителя, ако има такива.
10.6.  Предплатената стойност на пакетите не подлежи на връщане.
10.7. Принципите на таксуване на услугите, предоставяни на Абонати / Потребители, са както следва:
10.7.1 Макс Телеком ще таксува всяко успешно повикване, съгласно ценовата листа, от момента на установяване на връзка - приемане на повикването от търсения Абонат / Потребител, активиране на включено крайно устройство или активиране на услуга, предоставяна на съответния Абонат / Потребител чрез Мрежата на Макс Телеком, до момента на получаване на сигнал за разпадането й;
10.7.2 По отношение на успешните повиквания Макс Телеком ще прилага повременно таксуване. Успешните повиквания, след изтичане на първоначалното време, се таксуват на секунда, освен ако друго таксуване не е изрично предвидено в тарифния план. Първоначалното време на таксуване е в съответствие с тарифния план;
10.7.3 Услугите за кратки текстови съобщения и мултимедийни съобщения, в случай че Макс Телеком предоставя такива, ще бъдат таксувани за всяко съобщение. Други услуги, свързани с пренос на данни, ще бъдат таксувани за всяка услуга или съобразно обема, съгласно ценовата листа на Макс Телеком.
10.8.  Таксуването за разговор, кратки текстови съобщения или мултимедийни съобщения се изърша съгласно цените за съответния предплатен или абонаментен план, след като бъдат приспаднати включените в абонаментния или предплатен план време за разговор, кратки текстови съобщения или мултимедийни съобщения.
10.9. При абонаментен план Макс Телеком има право да определи конкретна сума (кредитен  лимит), в рамките на която Абонатът има възможност да ползва  предоставените от Макс Телеком услуги чрез мрежите без да е необходимо внасянето  на гаранционна сума. Конкретният размер на кредитните лимити се определя в ценоразписа на Макс Телеком в зависимост от използвания от Абоната абонаментен план.
10.9.1. Макс Телеком може да договори с абоната индивидуално определена сума  –  кредитен лимит, различна от тази по  т. 10.9.  Договореният кредитен лимит се посочва в индивидуалния договор на Абоната с Макс Телеком. Индивидуално  определеният  кредитен лимит може да бъде договорен и след получаване на съгласие от страна на Абоната чрез телефонно обаждане, изпращане на електронно съобщение или по друг начин, като в този случай  Макс Телеком потвърждава договорения индивидуален лимит чрез съобщение до електронната поща или по друг начин, изпратено до Абоната.
10.9.2. При надвишаване на кредитния лимит Макс Телеком има право да спре достъпа на Абоната до съответната мрежа.
10.10. Месечните такси за абонамент могат да бъдат оспорени пред Макс Телеком в 3 (три) - месечен срок след датата на издаване на фактурата или по общия ред, предвиден в действащото законодателство. Оспорването не освобождава Абоната от задължението за плащане на дължимите суми.  
10.10.1. Оспорване на приспаднати време за разговор, кратки текстови съобщения или мултимедийни съобщения или тяхната парична равностойност от предплатените такива или от включените в абонаментния план на Абоната / Потребителя се допуска в срок от 3 (три) месеца от датата на съответното приспадане.
10.11. Макс Телеком съхранява данни, необходими за разплащане и за формиране на сметките на Абонатите  след  приключване на повикването или връзката за нормативно определен период от време след изпращане на абонатната сметка.
10.12. Макс Телеком възстановява погрешно начислени суми в срок до 30 (тридесет) дни от датата на постъпване на обосновано писмено искане за това от Абоната / Потребителя. Възстановяването става чрез възстановяване на съответната сума в предплатения пакет на Потребителя или чрез издаване на кредитно известие към фактурата на Абоната в която има надчислени суми.
10.13. Макс Телеком има право да извършва първоначална и текуща кредитна оценка на Абонатите / Потребителите. Кредитната оценка ще включва анализ на информацията по предходни и настоящи договори с Макс Телеком, плащания, извършени или извършвани по силата на такива договори, както и неспазването на условия и срокове по тези договори, информация от банки и / или други кредитни и / или финансови институции (вкл. бюра), от Националния осигурителен институт и Националната агенция за приходите и техните офиси, публични или други източници на информация, включително информация, свързана с предишни и / или настоящи договори, изрядност на плащане, начина на ползване на услугите и други източници в съответствие с приложимото законодателство.
10.14. Ако при извършването на кредитна оценка Макс Телеком прецени, че Абонатът / Потребителят не покрива изискванията на текущата кредитна политика на компанията, Макс Телеком може да откаже свързване към Мрежата, да предостави достъп само до част от услугите, да предложи достъп до Мрежата само чрез ползването на предплатени услуги или да поиска от Абоната / Потребителя депозит за използването на определени услуги.
10.15. Макс Телеком не носи отговорност за точността и верността на информацията, предоставена от кредитно-събирателни агенции и други институции / организации за извършване на кредитна оценка, както и за последиците от отказа за свързване на Абоната / Потребителя.
 
11.  Обработване и защита на личните данни
11.1.  Макс Телеком може да събира, обработва, използва и съхранява лични данни на Абонатите / Потребителите, както и данни за ползваните от Абоната / Потребителя услуги, предоставяни му от Макс Телеком.
11.2.  Информацията, отнасяща се до Абонатите / Потребителите и съдържаща се в базата данни на Макс Телеком, не се предоставя на трети лица, освен с изричното съгласие на Абоната / Потребителя и / или в съответствие с предвидените в българското законодателство случаи.
11.3.  Макс Телеком може да събира, обработва и използва данни за ползваните от Абоната / Потребителя услуги, предоставяни му от Макс Телеком, с цел проследяване и откриване на обезпокоителни действия, както и при писмена заявка от страна на засегнат Абонат / Потребител.
11.4.  Макс Телеком може да използва и обработва лични данни и данни за ползваните услуги само с цел изпълнение на задълженията си по ЗЕС.
11.5.  Предоставянето на електронните съобщителни услуги не може да бъде обвързано с предоставянето на лични данни, които не са необходими за предоставяне на конкретния вид услуги.
11.6.  С подписване на договора, Абонатът / Потребителят се съгласява, че Макс Телеком ще обработва личните му данни.
11.7.  Макс Телеком може да събира, съхранява, обработва и използва данни за ползваните услуги, предоставяни от Макс Телеком на Абонати / Потребители и други лица, ангажирани в електронните съобщителните услуги, за да открие, локализира и отстрани неизправности и грешки в Мрежата, за откриване и предотвратяване на незаконно използване на обществената електронна съобщителна мрежа и съоръжение, когато има основание да се смята, че такива действия се извършват и това е изложено писмено от засегнатата страна или от компетентен орган.
11.8.  Абонатът / Потребителят дава съгласието си Макс Телеком да събира, съхранява, обработва и предоставя на трети лица – кредитно- събирателни агенции и други институции / организации, по реда на тези Общи условия и съгласно българското законодателство, лични данни, с цел индивидуално определяне на кредитния лимит при условие, че тези трети лица са поели ангажимент за неразгласяване.
11.9.  Макс Телеком може да събира, обработва, използва и съхранява следните трафични данни и данни за повиквания и / или услуги, когато те са предназначени за предоставяне на електронни съобщителни услуги:
11.9.1. проследяване и идентифициране на източника на връзката;
11.9.2.  идентифициране на направлението на връзката;
11.9.3.  идентифициране на датата, часа и продължителността на връзката;
11.9.4.  идентифициране на типа на връзката;
11.9.5.  идентифициране на крайното електронно съобщително устройство на потребителя или на това, което се представя за негово крайно устройство;
11.9.6.  установяване на идентификатор на ползваните клетки.
11.9.7. информация, необходима за изготвянето на детайлизирани справки.
 
12. Жалби, молби и предложения
12.1.  Макс Телеком разглежда постъпилите от Абонатите / Потребителите жалби, молби и предложения.
12.2.  В едномесечен срок от датата на получаване на писмена жалба Макс Телеком изпраща на Абоната / Потребителя писмен отговор за резултата от проучването и взетото решение, в случай че същият е предоставил адрес или е-mail за обратна връзка.
12.3.  Макс Телеком поддържа регистър на постъпилите жалби, молби и предложения от Абонати / Потребители, както и копие на  отговорите по тях. Регистрите с информация се съхраняват за срок от 12 (дванадесет) месеца.
12.4.  Оспорването на дължима от Абонат сума не освобождава същия от задължението му да я заплати. Надплатената част от сумата се възстановява на платеца след уважаване на оспорването от Макс Телеком или от компетентен орган.
 
13.  Изменения и допълнения в Общите условия
13.1.  Макс Телеком има право да променя Общите условия, по реда по който са приети. Всеки Абонат / Потребител при изменение на Общите условия по инициатива на Макс Телеком има право да прекрати индивидуалния договор без санкции в срок до 1 (един) месец от влизането им в сила. Разпоредбата на предходното изречение не се прилага, когато измененията не засягат услуги, ползвани от Абоната / Потребителя.
13.2.  Изменените Общи условия влизат в сила в 30 (тридесет) - дневен срок от публикуването им на интернет страницата на Макс Телеком.
13.3.  По отношение на предвидените нови услуги и Абонати / Потребители, спрямо които няма сключени договори за услуги с Макс Телеком, Общите условия влизат в сила от публикуването им в Интернет страницата на дружеството.
13.4.  Изменения и допълнения на индивидуалните договори, извън тези, произтичащи от промяната в тези Общи условия, се правят по взаимно съгласие на страните.
 
14. Спиране на услуги и прекратяване на индивидуалния договор
14.1. Предоставянето на услугата, съответно индивидуалният договор, могат да бъдат прекратени в следните случаи:
14.1.1. При взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
14.1.2. От страна на Абоната с 1 (едно) - месечно писмено предизвестие до Макс Телеком при условията т. 14.3.;
14.1.3. От страна на Макс Телеком с 1 (едно) - месечно писмено предизвестие до Абоната / Потребителя;
14.1.4. От страна на Макс Телеком, без предизвестие, при условията на т. 14.3. в следните случаи:
14.1.4.1. при прекратяване на договора за ползване на абонаментната услуга за пренос на данни по стандарт LTE, не по вина на Макс Телеком;
14.1.4.4. има достатъчно основания - данни, събрани от Макс Телеком, от които може да бъде направен извод, че Абонатът / Потребителят осъществява или допуска осъществяване на трафик, с цел реализиране на печалба, включително в случаите по т. 5.13;
14.1.4.5. при наличие на основателни съмнения за извършване на незаконни дейности за разпространение на вредно съдържание от Абоната / Потребителя, както и за ползване на услугата по начин, който застрашава личната сигурност, неприкосновеността на личния живот и личните данни на останалите във връзка с ползваната услуга;
14.1.4.6. ако Абонатът / Потребителят свързва и ползва или допусне свързването към Мрежата и използването на съобщителни устройства, които не отговарят на изискванията на тези Общи условия или се използват в противоречие със закон(и) или подзаконов(и) акт(ове), или с цел, която не е договорена между страните (включително за реализиране на печалба за Абоната / Потребителя или за трето лице).
14.1.4.7. при системно неизпълнение на задълженията по договора и настоящите Общи условия от страна на Абоната / Потребителя, както и при повторно извършване на нарушения, за които е бил надлежно уведомен;
14.1.5. От страна на Макс Телеком при изтичане на 1 (един) месец след датата на изтичане на валидността на предплатения пакет, ако няма презареждане. Презареждането удължава срока на валидност до датата, обозначена като срок на валидност на пакета за презареждане.
14.1.6. Незабавно, при настъпване на обстоятелства от непреодолима сила;
14.1.7. Незабавно по силата на акт на компетентен държавен орган;
14.1.8. Незабавно при прекратяване на дейността на Макс Телеком, съгласно  Закон за електронните съобщения (ЗЕС)  или съгласно Търговския закон;
14.1.9. Незабавно при прекратяване на действието на разрешението на Макс Телеком, на основание на което се предоставят съответните електронни съобщителни услуги, съгласно ЗЕС;
14.1.10. При смърт на Абоната / Потребителя. В този случай заявлението за прекратяване на договора може да се подаде от негов наследник, който представи съответен документ, удостоверяващ това му качество;
14.1.11. От страна на Абоната / Потребителя, с 1 (едно) - месечно писмено предизвестие, при неизпълнение на задължение на Макс Телеком, посочено в договора или Общите условия. В предизвестието Абонатът / Потребителят трябва да посочи в какво се състои неизпълнението и да даде подходящ срок за изпълнение. Ако Макс Телеком не изпълни задължението си в дадения от Абоната / Потребителя срок, то действието на договора ще се прекрати след изтичане на срока на предизвестието. Прекратяване на договора по тази точка не се допуска, когото Абонатът / Потребителят не е посочил в какво се състои неизпълнението от страна на Макс Телеком, както и доказал наличието/липсата на съответните обстоятелства, както и когато неизпълнената част от задължението на Макс Телеком е незначителна с оглед на интереса на Абоната / Потребителя. В случай че в писменото предизвестие е посочено, че Абонатът / Потребителя има технически проблем с услугата, Макс Телеком проверява параметрите на услугата посредством отдалечен достъп до съответното устройство и изпраща на Абоната / Потребителя информация за резултата от проучването и взетото решение дали услугата е предоставяна в уговореното качество или не, в случай че Абонатът / Потребителят е предоставил адрес или е-mail за обратна връзка.
14.2. Във всички случаи на прекратяване на договора Абонатът / Потребителят е длъжен да върне на Макс Телеком предоставеното му за ползване устройство при прилагане на условията на т. 5.10., като страните подписват констативен протокол, отразяващ състоянието на устройството. В случай че Абонатът / Потребителят не върне устройството технически изправно и в добър търговски вид, същият дължи заплащане на неустойка в размер на стойността му съгласно ценовата листа на Макс Телеком с включен ДДС.
14.3. В случай че срочен договор бъде прекратен на основание т. 14.1.2 или т. 14.1.4. преди изтичане на първоначално уговорения между страните срок, Абонатът дължи на Макс Телеком неустойка в размер на оставащите до изтичане на първоначално уговорения между страните срок на договора месечни абонаментни такси, както и връщане на предоставеното му за ползване устройство при прилагане на условията на т. 5.10. Настоящата точка не се прилага за предплатени услуги и безсрочни договори.
14.3.1. Във всички случаи на прекратяване на договора Абонатът / Потребителят губи правото си да използва предоставения му номер от Националния номерационен план. В случай че не е изтекла валидността на предплатения ваучер и не са изразходени предплатените с него суми, след прекратяване на договора Абонатът / Потребителят запазва възможността си да извършва изходящи повиквания от вида VoIP, както и да получава входящи повиквания от вида VoIP (без използване на номер от Националния номерационен план), до изчерпване на предплатената сума или до изтичане на първоначалния срок на предплатения ваучер, освен ако в договора не е записано изрично, че след прекратяването му Абонатът / Потребителят не може да извършва / получава никакви повиквания. След прекратяване на договора Абонатът / Потребителят няма право да презарежда суми. Правата и задълженията, предвидени в индивидуалния договор и в тези Общи условия, които касаят ползването на услугата, се прилагат до датата на изчерпване на предплатената сума или до изтичане на първоначалния срок на предплатения ваучер, с изключение на правата и задълженията, свързани с ползване на номер от Националния номерационен план.
14.4.  Договорът за услуги между Абоната / Потребителя и Макс Телеком се продължава след изтичане на избрания срок само при изрично писмено съгласие на Абоната / Потребителя относно условията за продължаване. При липса на такова съгласие след изтичане срока на договора той се преобразува в безсрочен при същите условия. Абонатът / Потребителят има право да прекрати безсрочния договор с 1 (едно) - месечно писмено предизвестие, без да дължи неустойка за това.
14.5. Абонатът / Потребителят има правото да прекрати договора в 7 (севем) - дневен срок от подписването му без да дължи неустойки по него, освен ако:
- Абонатът / Потребителят изрично не е заявил писмено желание договорът му да влезе в сила незабавно;
- при подписване на договора, Макс Телеком е предоставил на Абоната / Потребителя крайно устройство;
- договорът е подписан за номер/а, във връзка с който / които е подадено заявление за преносимост към мрежата на Макс Телеком. В този случай се прилагат специалните правила, посочени в раздел 15 от настоящите Общи условия.
14.5.1. Заявлението за прекратяване на договора по т. 14.5. от настоящите Общи условия се подава лично от Абоната / Потребителя или от надлежно упълномощен негов представител.
14.6. Ако в Договора за услуги не е посочен срок на валидност, в който Абонатите / Потребителите могат да използват заредените суми за предплатени услуги, то те губят това право и съответните суми с изтичане на 18 (осемнадесет) месеца след последното зареждане на суми за услуга.
14.6.1. Ако в договора за услуги не е посочен срок на валидност, в който Абонатите / Потребителите могат да използват заредените минути за предплатени гласови услуги, то те губят това право и съответните минути с изтичане на 12 (дванадесет) месеца след последното зареждане / закупуване на минути за услуга.
14.7. При пакетни услуги, съчетаващи абонамент за интернет трафик и предплатена гласова услуга, в случай че абонаментната услуга бъде временно спряна или прекратена, Макс Телеком има право да спре временно или да прекрати и предплатената гласова услуга, независимо дали Абонатът / Потребителят има предплатени и неизразходвани суми и / или минути за гласовата услуга.
14.7.1. В случай на прекратяване на пакетни услуги, Абонатът / Потребителят губи предплатените суми и / или минути.
14.8. В случай че Абонат, използващ гласови услуги чрез LTE-мрежата на „Макс Телеком“ ООД, не заплати просрочените си задължения за текущия отчетен период до началото на следващия отчетен период, Макс Телеком има право спре достъпа на Абоната до услугите и да му начисли неустойка за неизпълнение за този следващ отчетен период в размер на една месечна такса, съгласно подписания между страните договор, като издава фактура за тази неустойка. При започване на по-следващия отчетен период, ако Абонатът продължава да не е заплатил дължимите суми за месечна абонаментна такса и неустойка за неизпълнение, Макс Телеком има право да начисли неустойка за неизпълнение за още един месец, като след изтичането и на този отчетен период Макс Телеком има право да прекрати едностранно договора на Абоната, при което Абонатът дължи освен горепосочената неустойка за неизпълнение и неустойка за предсрочно прекратяване на договора в размер на сбора на месечните абонаментни такси за остатъка на уговорения срок на договора. В случай че Макс Телеком не прекрати едностранно договора, то последното има право да начислява неустойки за неизпълнение за всеки следващ отчетен период за срока на валидност на договора. За месеците, за които е начислена неустойка за неизпълнение, Абонатът не дължи заплащане на месечна абонаментна цена.
14.8.1. В случай че услугата на Абонат, използващ гласови услуги чрез LTE-мрежата на „Макс Телеком“ ООД е спряна поради просрочие на изискуеми задължения и той има незаплатени суми за месечна абонаментна такса и евентуално за неустойкаи за неизпълнение и Абонатът заплати дължимите суми преди прекратяване на договора, услугата на Абоната се възстановява и ако за отчетния период, в който е направено плащането е издадена фактура за неустойка за неизпълнение, към тази фактура „Макс Телеком“ ООД издава кредитно известие за същата стойност, както и фактура за месечна абонаментна такса за месеца на издаването. Услугата не се възстановява, ако договорът е бил прекратен от страна на „Макс Телеком“ ООД преди момента на заплащането на дължимите суми от страна на Абоната.
 
15. Преносимост на номерата
15.1. Преносимост на номера в Мрежата на Макс Телеком в качеството му на Приемащ доставчик
15.1.1. Абонатът / Потребителят може да подаде заявление до Макс Телеком за пренасяне на номер/а в Мрежата във всеки търговски обект на Макс Телеком, както и в търговските обекти на изрично оправомощените дистрибутори и партньори на Макс Телеком. В случай че заявлението се подава чрез пълномощник, упълномощеният следва да представи и нотариално заверено пълномощно. Заявления, подадени по поща, факс и електронна поща не се приемат. Макс Телеком удостоверява факта на подаване на заявлението, като предоставя копие от същото.
15.1.2. Заявлението за пренасяне на номер/а е по образец, изготвен от Макс Телеком, който включва най-малко следното:
а) номера/та, за който/които се отнася заявлението за пренасяне;
б) за физически лица български граждани - непълнолетни Потребители на предплатени услуги, които имат издадена лична карта – заявлението съдържа техните идентификационни данни, включително и съгласие за преносимост от законните им представители;
в) за физически лица чуждестранни граждани – заявлението съдържа: имена, личен номер (в случай че е налице такъв) или номер на валиден документ за самоличност;
г) за юридически лица и физически лица – еднолични търговци – заявлението съдържа наименование, съответен идентификационен код;
д) за организации, които нямат статут на юридическо лице – заявлението съдържа: наименование, съответен идентификационен код, трите имена на представляващия;
е) подпис, трите имена на Абоната / Потребителя или негов упълномощен представител, дата и точен час на подаване на заявлението;
ж) телефонен номер за връзка с Абоната / Потребителя;
з) възможност за изрично писмено изявление на Абоната / Потребителя за стартиране на процедурата по пренасяне от момента на подаване на заявлението за пренасяне. Изявлението следва да бъде изрично подписано от Абоната / Потребителя;
и) възможност за изрично писмено изявление на Абоната / Потребителя за стартиране на процедурата по пренасяне 7 (седем) календарни дни след подаване на заявлението за пренасяне. Изявлението следва да бъде изрично подписано от Абоната / Потребителя;
й) писмено съгласие на Абоната / Потребителя за прекратяване на договорните му отношения с Даряващия доставчик по отношение на номера/та, посочен/и в заявлението за преносимост, считано от датата на пренасяне на номера/та в Мрежата на Макс Телеком, както и декларация от страна на Абоната / Потребителя, че ще изпълни всички задължения, произтичащи от индивидуалния му договор с Даряващия доставчик;
к) информирано съгласие на Абоната / Потребителя, че в случай на прекратяване на процедурата за преносимост преди нейното приключване, волеизявлението за прекратяване на договора с Даряващия доставчик и упълномощаването на Макс Телеком се считат оттеглени;
л) възможност Абонатът / Потребителят да изрази съгласие при наличие на основание за отказ или спиране на преносимостта по отношение на част от включените в заявлението номера, процедурата за пренасяне на останалата част от включените в заявлението номера да продължи;
м) упълномощаване на Макс Телеком от страна на Абоната / Потребителя да прекрати договорните взаимоотношения между Абоната / Потребителя и Даряващия доставчик;
н) заявлението може да съдържа, при наличие на изрично съгласие от страна на Макс Телеком, и упълномощаване в обикновена писмена форма на Макс Телеком от страна на Абоната / Потребителя за заплащане на дължимите към Даряващия доставчик плащания от името и за сметка на Абоната / Потребителя;
о) декларация от Абоната / Потребителя, че посочените от него данни в заявлението са верни;
п) съгласие на Абоната / Потребителя за предоставяне на неговите данни на Макс Телеком от страна на Даряващия доставчик;
р) възможност Абонатът / Потребителят да изрази съгласие при наличие на основание за отказ или спиране на преносимостта по отношение на част от включените в заявлението номера, процедурата за пренасяне на останалата част от включените в заявлението номера да продължи.
15.1.3. При подаване на заявлението за пренасяне на номер лицето, приело заявлението, извършва проверка на идентификацията на Абоната / Потребителя.
15.1.4. С едно заявление може да се иска пренасяне на неограничен брой номера. Всички номера в заявлението трябва да бъдат ползвани в Мрежата на Даряващия доставчик.
15.1.5. Макс Телеком в качеството му на Приемащ доставчик при подаване на заявлението уведомява по подходящ начин Абоната / Потребителя:
а) че за Потребителите с предплатен достъп, пренасянето на номер/а е свързано с неизползване на целия предплатен кредит;
б) че съществува възможност до приключване на процеса на пренасяне на номер/а да бъдат загубени входящи кратки текстови съобщения (SMS) или мултимедийни съобщения (MMS), които не са изтеглени;
в) че Абонатите / Потребителите имат възможност да запазят или сменят начина на ползване на услугите – чрез индивидуален договор за абонаментни или предплатени услуги;
г) че пренасяне на номера, асоциирани с една SIM карта, например различни номера за факс съобщения и пренос на данни, се извършва в зависимост от текущата търговска политика на Макс Телеком и Даряващият доставчик и функционалните възможности на мрежите, като на Абонатите / Потребителите се гарантира възможността за пренос на номера/та, използван за гласови услуги;
д) че е възможна загуба на ползвани допълнителни услуги след пренасяне на номер;
е) че съществуват основанията за отказ за преносимост на номера/та;
ж) че съществуват причини за забавяне на преносимостта и осъществяването й след определената крайна дата на пренасяне, както и за определената нова дата на пренасяне;
з) че е определена дата за преносимост и прозорец на преносимост и невъзможността за достъп до Мрежата в този период;
и) че съществува възможност за влошено качество на електронната съобщителната услуга в деня на пренасянето;
й) че е налице възможността при използването на допълнителни услуги, различни от мобилна телефонна услуга или услуги в ценови пакет, включващи и мобилна телефонна услуга при Даряващия доставчик, Абонатът / Потребителят да продължи да ползва част или всички допълнителни услуги в ценовия пакет, използвани преди осъществяването на преносимост на номера, съгласно Общите условия на Даряващия доставчик.
15.1.6. Срокът за реализация на преносимост не може да бъде по-дълъг от 2 (два) работни дни, считано от стартиране на процедурата по пренасяне или от отстраняване на недостатъците по заявлението, включително прозорец за преносимост не по-голям от 5 (пет) часа. Срокът за реализация на преносимостта може да бъде удължен с времето, през което са били налице технически проблеми в мрежата на Даряващото предприятие или в Мрежата на Макс Телеком до отстраняването им.
15.1.7. Макс Телеком, в качеството му на Приемащ доставчик, ще отказва пренасяне на номер/а в Мрежата си при наличие на някое от следните обстоятелства:
а) Абонатът / Потребителят не е дееспособен и не е надлежно представляван от трето лице;
б) заявлението е подадено от трето лице, което не е надлежно упълномощено от Абоната / Потребителя;
в) представените от Абоната / Потребителя данни в заявлението са непълни и / или неточни;
г) не са представени изискуемите към заявлението документи;
д) налице е някое от общо приложимите основания за отказ за предоставяне на обществена телефонна услуга, предвидени в настоящите Общи условия;.
е) преди подаване на заявлението за преносимост номерът е несъществуващ или не е предоставен за ползване на Абоната / Потребителя на Даряващия доставчик;
ж) Даряващият доставчик вече е получил от Приемащия доставчик друго искане за пренасяне на същия номер, процедурата по което още не е приключила.
15.1.8. В случаите по 15.1.7, б. „а”, „б”, „в”, „г”, заявлението не се разглежда от Макс Телеком до отстраняване на недостатъците, като спирането на процедурата е за не повече от 30 (тридесет) календарни дни от стартиране на процедурата за преносимост. В случай че в посочените срокове недостатъците не бъдат отстранени, процедурата се прекратява с изричен писмен отказ на Макс Телеком. В останалите случаи по т. 15.1.7. процедурата се прекратява с изричен писмен отказ на Макс Телеком. В случаите на отстранима причина за отказ, договорът на Абоната / Потребителя с Даряващия доставчик се счита продължен до прекратяване на процедурата с писмен отказ за преносимост или до реално осъществяване на процеса на преносимост, независимо от отправеното предизвестие за прекратяването му, като това продължаване не може да се счита за основание за начисляване на допълнителни неустойки извън тези, които са уговорени в договора между Абоната / Потребителя и Даряващия доставчик и / или в Общите условия на Даряващия доставчик. Заявление за пренасяне на номер може да бъде подавано отново, когато пречките за отказа са отстранени.
15.1.9. В случай че не са налице основания за отказ, Макс Телеком и Даряващият доставчик осъществяват процеса по пренасяне на номера/та, съгласно подписаната между тях процедура, както и съобразно приложимата нормативна уредба и настоящите Общи условия.
15.1.10. В случай че не са налице основания за отказ, Макс Телеком предоставя на Абоната / Потребителя SIM карта/и и сключва договор за предоставяне на мобилни услуги, който договор влиза в сила под условие, съгласно посоченото в него. Макс Телеком предоставя толкова SIM карти, колкото са номерата, обект на пренасяне.
15.1.11. Абонатът / Потребителят може да оттегли заявлението си за пренасяне на номер/а, както до Даряващия доставчик, така и до Макс Телеком в качеството му на Приемащ доставчик, но не по-късно от деня предшестващ датата, на която се осъществява преносимостта. Оттеглянето на заявлението се извършва на мястото на подаването му, когато оттеглянето се извършва пред Макс Телеком. Оттеглянето на заявлението се извършва чрез попълване на бланка-образец в стандартна форма, съгласувана между операторите. При прекратяване на процедурата по преносимост поради наличието на основание за отказ, както и при оттегляне на заявлението за преносимост пред Макс Телеком, се счита, че е налице отказ, респективно оттегляне, и по отношение на искането за прекратяване на договора с Даряващия доставчик, вкл. и на упълномощаването за прекратяване на договора с Даряващия доставчик. Абонатът / Потребителят може да оттегли заявлението си и в срока по 15.1.2. „и“.
15.1.12. Макс Телеком и Даряващият доставчик определят ден, в който ще бъде активиран достъпът на Абоната / Потребителя до Мрежата на Макс Телеком, и съответно деактивиран достъпът му до мрежата на Даряващото предприятие. Макс Телеком уведомява Абоната / Потребителя за деня на пренасяне на номер/а.
15.1.13. Макс Телеком информира Абоната / Потребителя за осъщественото пренасяне на номер/а.
15.1.14. Макс Телеком има право да наложи ограничения за ползването на услуги от Абоната / Потребителя или да заплати неговите задължения към Даряващия доставчик в случай на неплащане от Абоната / Потребителя на изискуеми задължения към Даряващия доставчик, свързани с пренесения номер/а.
15.1.15. Договорът между Макс Телеком и Абоната / Потребителя влиза в сила в деня на успешното пренасяне на номера/та в Мрежата на Макс Телеком. Отношенията между Абоната / Потребителя и Макс Телеком след реализиране на преносимостта се уреждат съобразно тези Общи условия, сключеният договор за мобилни услуги и допълнителните споразумения към тях.
15.1.16. Макс Телеком се задължава да осигури равнопоставеност между Абонатите / Потребителите, които са пренесли или са заявили желание за пренасяне на номера/та си в Мрежата на Макс Телеком и своите Абонати / Потребители.
15.2. Преносимост на номера от Мрежата на Макс Телеком в качеството му на Даряващ доставчик
15.2.1. Абонат / Потребител на Макс Телеком може да подаде при избран от него друг оператор – Приемащо предприятие, заявление по образец за пренасяне на предоставения му от Макс Телеком за ползване номер/а в мрежата на другото предприятие.
15.2.2. Договорните отношения на Абоната / Потребителя с Макс Телеком, в качеството му на Даряващ доставчик, се прекратяват по реда, предвиден в настоящите Общите условия и индивидуалния договор между Макс Телеком и Абоната / Потребителя.
15.2.3. Договорните отношения с Макс Телеком, в качеството му на Даряващ доставчик, се прекратяват единствено по отношение на номера/та, обект на искането за пренасяне.
15.2.4. В случай че Абонатът / Потребителят желае преносимост на част от всички номера, предоставени му от Макс Телеком, същият не се прекратява по отношение на номерата, оставащи в Мрежата, ако те са предоставени на Абоната / Потребителя с отделен договор, различен от договора за номера, който ще бъде прехвърлен. С прекратяване на достъпа до Мрежата се счита за прекратен и индивидуалният договор между Макс Телеком и Абоната / Потребителя по отношение на съответния номер.
15.2.5. Пренасянето на номер от Мрежата на Макс Телеком в мрежата на друго предприятие, предоставящо обществена телефонна услуга, посредством обществена мобилна наземна мрежа не освобождава Абоната / Потребителя от задължението му да заплати всичките си текущи задължения към Макс Телеком, пряко свързани с пренасяния номер/а и услугите, ползвани чрез него/тях, както и задължения, отнасящи се до заплащане на дължими суми, свързани с предсрочно прекратяване на срочни договори и / или такива за лизинг на крайни устройства или оборудване. Такива задължения са и незаплатените от Абоната / Потребителя специални номера, чийто падеж е към момента на сключване на договора или получаване на златния номер. Тези задължения се заплащат съгласно действалата ценова листа на Макс Телеком към момента на падежа на задължението за плащането на златен номер. Абонатът / Потребителят е задължен да заплати на Макс Телеком и всички задължения, свързани с ползването на пренасяния/те номер/а, които са възникнали след подаване на заявлението за пренасяне на номер/ата до прекратяване на договорните отношения с Макс Телеком. Заплащането на тези задължения се извършва след издаване на последна фактура от страна на Макс Телеком. В случай на незаплащане на дължимите суми по тази точка, в определения за това срок, Макс Телеком има право да поиска от Приемащото предприятие да наложи ограничения за ползването на услуги от Абоната / Потребителя. Приемащото предприятие има право да заплати дължимите от Абоната / Потребителя суми, като това обстоятелство се преценява от Приемащото предприятие, съобразно текущата му търговска политика.
15.2.5.1. В случай на прехвърляне на номер, който е предоставен на Абоната / Потребителя като част от пакетна услуга към договор за интернет или друга услуга, се прекратява целият договор включително за другата услуга част от пакета. Макс Телеком допълнително уведомява Абоната / Потребителя за възможността, условията и реда, при които те могат да продължат да ползват част или всички допълнителни услуги, включени в ценови пакет, преди да бъде осъществена преносимост на номер. Условията и реда по предходното изречение се определят в зависимост от вида на допълнителната услуга и условията, при които Макс Телеком предоставя на Абоната / Потребителя само съответната допълнителна услуга, включена в пакета. Във всички случаи ползването на допълнителни услуги, включени в ценови пакет, преди да бъдe осъществена преносимост, може да се предоставя единствено въз основа на нов индивидуален договор между Макс Телеком и Абоната / Потребителя, като последният губи своето право да ползва всякакви отстъпки, ползвани по силата на прекратения в резултат на осъществената преносимост на номер/а  индивидуален договор. В случай че Абонатът / Потребителят сключи нов индивидуален договор за допълнителната услуга, включена в ценовия пакет, преди да бъдe осъществена преносимост, договорът за пакетна услуга се счита за предсрочно прекратен по инициатива на Абоната / Потребителя и се прилага разпоредбата на т. 14.3., като Абонатът / Потребителят дължи заплащане на тази неустойка, за всички услуги част от пакета, както и заплащане на всички задължения, възникнали след подаване на заявлението за пренасяне на номер до прекратяване на договорните отношения с Макс Телеком.
15.2.6. Макс Телеком, в качеството му на Даряващ доставчик, може мотивирано да откаже преносимост на номер/а  пред Приемащия доставчик само в следните случаи:
а) Преди подаването на заявление за преносимост номерът е несъществуващ, не е от обхвата от номера, предоставен на Макс Телеком, или не е предоставен на Абоната / Потребителя на Макс Телеком;
б) Макс Телеком вече е получил друго заявление от Приемащ доставчик за пренасяне на същия номер, процедурата по което още не е приключила;
в) Представените от Приемащия доставчик данни за Абоната / Потребителя в изпратеното заявление са непълни и / или неточни:
аа) за физически лица – трите имена и единен граждански номер;
бб) за юридически лица или физически лица – еднолични търговци – наименование и съответен идентификационен код;
вв) за чуждестранни лица – имена и личен номер или номер на валиден документ за самоличност;
гг) за организации, които нямат статут на юридическо лице – съответен идентификационен код и трите имена на представляващия.
15.2.7. В случаите по 15.2.6., б. „в” заявлението не се разглежда от Приемащия доставчик до отстраняване на недостатъците, като спирането на процедурата е за не повече от 30 (тридесет) календарни дни от стартиране на процедурата по преносимост. В случай че в посочените срокове недостатъците не бъдат отстранени, процедурата се прекратява с изричен писмен отказ на Приемащия доставчик. В останалите случаи по 15.2.6. процедурата се прекратява с изричен писмен отказ на Приемащия доставчик. В случаите на отстранима причина за отказ, договорът на Абоната / Потребителя се счита продължен до прекратяване на процедурата с писмен отказ за преносимост или до реално осъществяване на процеса на преносимост, независимо от отправеното предизвестие за прекратяването му, като това продължаване не може да се счита за основание за начисляване на допълнителни неустойки извън тези, които са уговорени в договора между Абоната / Потребителя и Даряващия доставчик и / или в Общите условия на Даряващия доставчик.
15.2.8. В случай че не са налице основания за отказ Макс Телеком и Приемащият доставчик осъществяват процеса по пренасяне на номера/та, съгласно подписаната между тях процедура, както и съобразно приложимата нормативна уредба и настоящите Общи условия.
15.2.9. Абонатът / Потребителят има право да оттегли заявлението си за пренасяне на номер/а пред Макс Телеком, в качеството му на Даряващ доставчик, или пред Приемащия доставчик не по-късно от датата, предхождаща датата, на която се осъществява преносимостта. Оттеглянето на заявлението се извършва чрез попълване и подписване на бланка - образец в стандартна форма, съгласувана между операторите.
15.2.10. В 7 (седем) - дневния срок по 15.1.2. б. „и“, когато е приложим, Абонатът / Потребителят също има възможност да оттегли подаденото заявление за пренасяне. В случай че Абонатът / Потребителят упражни правата си по предходното изречение, както и в случай на прекратяване на процедурата по преносимост поради отказ от страна на Приемащия доставчик, заплатените суми, свързани с предсрочно прекратяване на срочни договори ще се считат за авансово плащане за бъдещо ползване на услугите.
15.2.11. При прекратяване на процедурата по преносимост поради наличието на основания за отказ, както и при оттегляне на заявлението за преносимост пред Макс Телеком, се счита, че е налице отказ, респективно оттегляне, и по отношение на искането за прекратяване на договора с Макс Телеком, вкл. и на упълномощаването за прекратяване на договора с Макс Телеком. В случай че Абонатът изрази изрично желание да прекрати индивидуалния си договор с Макс Телеком, въпреки наличието на обстоятелствата по предходното изречение, то прекратяването се извършва по общия ред, съгласно тези Общи условия.
15.2.12. Достъпът на Абоната / Потребителя до Мрежата се деактивира на датата за осъществяване на преносимост, определена от Макс Телеком и Приемащият доставчик, за която дата Абонатът / Потребителят се уведомява от Приемащият доставчик.
15.2.13. Макс Телеком носи отговорност за качественото и несмущавано ползване само на услуги, ползвани от Абонат / Потребител, чрез и в Мрежата на Макс Телеком, в обема и обхвата на реда и условията на обявените планове, и при наличие на действащ договор. При пренасяне на номер от Мрежата на Макс Телеком, Макс Телеком в качеството си на Даряващ доставчик, осигурява на ползвателя на номера несмущавано ползване на услуги в мрежата на Приемащия доставчик, при условията на прозрачност и равнопоставеност с потребителите си, в рамките на видовете услуги, предоставяни от Макс Телеком.
15.2.14. Във връзка с предоставянето на преносимост на номера от Мрежата, Макс Телеком се задължава при повиквания към пренесени от Мрежата номера да уведомява своите Абонати / Потребители, че търсеният номер вече не е в Мрежата. Уведомяването ще се извършва чрез предупредителен сигнал, за чието значение предварително ще бъде осигурена обществено достъпна информация. Сигналът ще е последван от период от 2 (две) секунди, който дава възможност на потребителите за избор дали да прекратят или реализират повикването. Абонатът / Потребителят има възможност за деактивиране на информирането при поискване от викащ потребител, както по отношение на всички повиквания към пренесени номера от мрежата на Даряващия доставчик, а в случай на техническа възможност  и по отношение на конкретно посочени от Абоната / Потребителя номер/а.
15.3. Установяване на неправомерно пренасяне на номера
15.3.1. Процедурата за установяване на неправомерно пренасяне на номер/а може да започне по инициатива на Приемащия доставчик, Даряващия доставчик или по искане на Абоната / Потребителя.
15.3.2. Неправомерно пренасяне представлява пренасяне на номер/а в мрежата на доставчик от домейна на преносимост, без да е налице валидно изразено съгласие на Абоната / Потребителя за пренасяне на номер/а. Случаите на неправомерно пренасяне включват:
а) пренасяне на номер/а, които не са били заявени за пренасяне от страна на Абоната / Потребителя и / или за които липсват изискуемите за правомерно пренасяне документи;
б) пренасяне на номер/а без да е налице представителна власт на лицето, подало заявлението за пренасяне. Наличието / липсата на представителна власт се преценява към момента на подаване на заявлението за преносимост;
в) пренасяне на номер/а, спрямо който/които са били налице непоправими причини за отказа при Даряващия и / или при Приемащия доставчик към момента на подаване на заявлението за преносимост или в случай че са били налице поправими причини за отказ, същите не са били отстранени в предвидения срок;
г) пренасяне на номер/а, спрямо които е бил извършен отказ от преносимост в установения за това срок, но Приемащият или Даряващият доставчик не са уведомили съответния друг доставчик за отказа.
15.3.3. Абонат / Потребител може да подаде искане за установяване на неправомерно пренасяне до Даряващия и / или до Приемащия доставчик в срок до 2 (два) месеца след пренасяне на номера/та за Абонати / Потребители, които ползват услуги по договор при Приемащия доставчик.
15.3.4. Искането се подава в писмена форма лично от Абоната / Потребителя или негов надлежно оправомощен представител в търговски обект на Даряващия и / или до Приемащия доставчик, негов надлежно оправомощен дистрибутор или търговски представител. Искането следва да съдържа описание на основанията за неправомерно пренасяне. Не се приемат анонимни искания, както и искания, подадени по поща, факс или електронна поща.
15.3.5. В случай че процедурата започва по инициатива на Приемащия и / или Даряващия доставчик, доставчикът, по чиято инициатива е започнала процедурата, уведомява Абоната / Потребителя.
15.3.6. След получаване на искането / сигнала, Приемащият и Даряващият доставчик проучват фактическите обстоятелства по случая и документите, въз основа на които е осъществено пренасянето, като разглеждат случая в срок до 2 (две) седмици от получаване на искането / сигнала. Те следва да вземат решение дали е налице неправомерно пренасяне в срока по предходното изречение.
15.3.7. В случай че не се постигне съгласие в срока по т.15.3.6., се организира среща, на която Приемащият доставчик представя оригиналите на документите, въз основа на които е осъществен процеса на пренасяне. На срещата по предходното изречение Приемащият и Даряващият Доставчик следва да поканят и Абоната / Потребителя.
15.3.8. Приемащият и Даряващият доставчик следва в 1 (едно) - седмичен срок след процедурата по т. 15.3.7 да вземат решение дали е налице неправомерно пренасяне на номер/а или не са налице основания да се приеме, че пренасянето е неправомерно.
15.3.9. В случай че в срока по т. 15.3.7. Приемащият и Даряващият доставчик не могат да постигнат съгласие, процедурата се прекратява.
15.3.10. Абонатът / Потребителят се уведомява за решението на Приемащия и Даряващия доставчик или за прекратяване на процедурата.
15.3.11. В случай че е установено неправомерно пренасяне, Приемащият доставчик връща номера/та на Даряващия доставчик по реда на Процедура за преносимост на мобилни номера. За процедурата по предходното изречение не се прилагат разпоредбите на Процедура за преносимост на мобилни номера, като действията по пренасяне се съгласуват между доставчиците в дух на добра воля и при прилагане по аналогия на съответните разпоредби за преносимост, доколкото са приложими.
15.3.12. В хипотезата по т. 15.3.11. договорът на Абоната / Потребителя с Приемащия доставчик се счита за прекратен без отговорност за Абоната / Потребителя от датата на пренасяне на съответния номер/а в мрежата на Даряващия доставчик. Договорът на Абоната / Потребителя с Даряващия доставчик се счита за възстановен с обратна сила от датата на пренасяне. Абонатът / Потребителят не дължи плащания за ползвани услуги към Приемащия доставчик. Когато обект на неправомерно пренасяне са били само част от номерата, пренесени в едно заявление, тази точка се прилага само към неправомерно пренесените номера.
15.3.13. Отношенията между Абоната / Потребителя и Макс Телеком, в качеството му на нов Приемащ доставчик, се уреждат съобразно настоящите Общи условия и / или индивидуалния договор.

16.  Решаване на спорове
16.1.  Спорове между страните по договора се решават чрез непосредствени преговори между тях. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване пред родово компетентния съд в гр. София.
 
17. Приложим закон
17.1.  При въпроси, неуредени от тези Общите условия, се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
 
18. Определения
18.1. „Блокиране на идентификация на линията на викащия (CLIR)“ е услуга, която позволява на викащия Абонат / Потребител да блокира предаването на номера си към викания Абонат / Потребител.
18.2. „Викащ Абонат / Потребител“ е Абонат / Потребител, който е инициатор на повикването.
18.3. „Викан Абонат / Потребител“ е Абонат / Потребител, към когото е адресирана заявката за повикване от викащия Абонат / Потребител.
18.4. „Даряващ доставчик“ е доставчикът, от чиято мрежа национално значимият номер се пренася в друга мрежа.
18.5. „Домейн на преносимост“ са мрежите на доставчиците, в които се осъществява преносимост на предоставените им от Комисията за регулиране на съобщенията номера.
18.6. „Държател на обхвата от номера“ е мрежата на предприятието, на което Комисията за регулиране на съобщенията е предоставила номера от Националния номерационен план част, от които е пренесеният номер.
18.7. „Злоумишлени действия“ са действия или бездействия, нарушаващи интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK),  сканиране на портове (PORT SCAN), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване на инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по законодателството на друга страна.
18.8. „Идентификация на линията на викащия (CLI)“ е функция на мрежата, която позволява на викания Абонат / Потребител да получи информация за номера на викащия Абонат / Потребител преди да започне обменът на информация. Това позволява на викания Абонат / Потребител да приеме или да откаже повикването.
18.9. „Идентификация на свързаната линия (COL)“ е функция на мрежата, която позволява на викащия Абонат / Потребител да получи информация за номера, който идентифицира точката на получаване на повикването. COL се поддържа при ISDN достъп и се предоставят COLP и COLR като допълнителни услуги.
18.11. „Максималната финансова граница на потребление“ определя максималния размер на стойността на ползваните от Абонатите / Потребителите телефонни услуги преди Макс Телеком да пристъпи към изискване на плащане или ограничаване на ползваните услуги до извършването на плащане.
18.12. “Оценено съответствие и пуснати на пазара, съгласно действащото законодателство“ – означава, че крайното устройство е с оценено съответствие, съгласно Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (Обн., ДВ, бр. 79, 2002 г. в сила от 12.09.2002 г.). Пуснатите на пазара устройства са съпроводени с декларация за съответствие на производителя / вносителя и трябва да имат българска маркировка за съответствие “Co” и съответните означения. Допустимо е означенията да са върху опаковката или съпровождащите радиосъоръженията документи – тип устройство, модел, производител, вносител, фабричен номер, означение за използване по предназначение.
18.13. „Представяне на идентификация на линията на викащия (CLIP)“ е услуга, която позволява на викания Абонат / Потребител да получи информация за номера на викащия Абонат / Потребител.
18.14. „Пренесен номер поради техническа грешка“ е номер, който е пренесен в друга мрежа, независимо от причините, довели до това, без да е налице надлежно изразена воля за неговото пренасяне от Абоната / Потребителя, на който номерът е предоставен за ползване от даряващия доставчик.“
18.15. „Преносимостта на мобилни номера“ е право на Абонатите и Потребителите на предприятията, доставчици на обществена мобилна телефонна услуга, да запазят номерата си при смяна на доставчика с друг доставчик, предоставящ обществена мобилна телефонна услуга, посредством обществена мобилна наземна мрежа и задължение на предприятията да осигуряват възможност на своите Абонати / Потребители да запазят национално значимия си номер при смяна на доставчика на обществена мобилна телефонна услуга.
18.16. „Приемащ доставчик“ е доставчикът, който приема номера в резултат на процеса на пренасяне. Неговата мрежа става мрежа на Абоната / Потребителя след завършване процеса на пренасяне.
18.17. „Прозорец на преносимост“ е определен период от време в процеса на пренасяне на номер от момента на активиране на достъпа на крайния потребител от предприятията на приемащата мрежа до момента на актуализиране на базите данни на всички предприятия с номера за направление към приемащата мрежа.
18.18. „Работен ден“ за нуждите на Раздел 15 от настоящите Общи условия е всеки календарен ден от понеделник до петък с изключение на официалните празници.
18.19. „Работно време“ е работното време на центровете за работа с клиенти, обслужващи Абонати/Потребители на Макс Телеком.
18.20. „Системно нарушение“ е извършване на три или повече нарушения от един и същи вид на договора и тези Общи условия, като Абонатът / Потребителят е уведомен писмено за поне един случай на неизпълнение на съответното задължение.
18.21. „Тонално номеронабиране (DTMF dialing)“ е метод на предаване, при който всеки разред или сигнал се представя чрез характерна двойка честоти.
18.22. „Устройство“  е продукт, продукти, съвкупност от продукти, части от продукт, предназначено за пряко свързване към крайна точка на обществена електронно съобщителна мрежа за предаване, обработка или приемане на информация.
18.23. „CLI услуги“ са всички услуги, предоставяни от операторите на Потребителите посредством и свързани с функцията на мрежите: "идентификация на линия на викащия" и предвидени в настоящата наредба.
18.24. „MSISDN“ е мобилен телефонен номер.
18.25. „VoIP“ е технология за пренос на глас чрез интернет протокол.
19. Други
Макс Телеком ще уведоми изрично писмено Абонатите и Потребителите си за датата, от която ще стартира предлагането на услугата, съгласно тези Общи условия.
20. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МОБИЛНА ГЛАСОВА ТЕЛЕФОНА УСЛУГА „VOICER“
 1. С VOICER Абонатите/Потребителите които използват мобилна гласова телефона услуга VOICER , наричана по-долу за краткост „VOICER”, могат да осъществяват телефонни разговори с всички мобилни и фиксирани телефонни номера в България, както и с международни мобилни и фиксирани телефони номера. Абонатите/Потребителите могат да осъществяват аудио и видео разговори, да разменят чат съобщения, видео и аудио записи, снимки, локация между всички потребители с активирана услуга  VOICER, а при наличие на техническа възможност и конферентни чатове и конферентни аудио и видео разговори, между потребителите с активирана услуга VOICER.
 2. Услугата VOICER разполага с всички заложени функционалности и възможности съгласно настоящите общи условия за мобилна гласова телефонна услуга.
 3. При използване на услугата VOICER изходящите раговори се таксуват на секунда съгласно ценовата листа на Макс Телеком за отделните дестинации. Всеки пакет на услугата VOICER включва неограничени минути разговори между всички Абонати/Потребители на VOICER .
 4. За нови Абонати/Потребители, VOICER се предоставя с телефонен номер и SIM карта, след подписването на нов „Договор за услуга“ или „Заявка за активиране на предплатена услуга“, сключени след 15.09.2015г. Абонатите/Потребителите които активират VOICER с Анекс по смисъла на т.20.7, ползват услугата с вече предоставените им пасивен телефонен номер и SIM карта, като при необходимост SIM картата и пасивният телефонен номер, предоставен с интернет услуга, могат да бъдат подменени. За целите на настоящите общи условия пасивен телефонен номер означава номер от номерационния план на „Макс Телеком“ ООД, разпределен автомаатично от системите на Макс Телекм при сключване на договор и активиране на интернет услуга.
 5. Услугата VOICER е базирана на софтуерно приложение и за да бъдат използвани нейните функционалности Абонатът/Потребителят трябва да има съвместим смартфон с операционна система „Android“ с версия 4.0. и по-нови версии или с операционна система „iOS“ със версия 7.0 и по-нови версии. За инсталирането на приложението VOICER и последващото използване на услугата е необходима активна интернет връзка, която може да е базирана на 4G LTE, 3G или WiFi със скорост над 156/128 Kbps за download/upload, за телефонни разговори и скорост над 1024/1024 Kbps за download/upload за видео разговори.
 1.   Инсталирането и последващото използване на VOICER консумират интернет трафик и в зависимост от това, какъв интернет източник се използва, могат да бъдат начислени допълнителни такси за Абоната/Потребителя от съответния интернет доставчик, за генерирания трафик. Интернет трафикът може да е от интернет услуга от същата SIM карта, с която се предоставя VOICER, или от друга SIM карта в същото устройство, или от друг източник посредством WiFi.
 2.   Услугата VOICER не може да бъде използвана без интернет връзка и без включен сензор за локация (GPS) на крайното устройство, от което се ползва.
 1. След подписването на  „Договор за услуга“ или „Заявка за активиране на предплатена услуга“, наричани по-долу общо „Договор или Заявка за услуга“, гласовата телефонна услуга VOICER може да бъде активирана по желание на Абоната/Потребителя и може да се използва на до 5 съвместими устройства, след въвеждане на предварително получен код за активация на допълнително устройство.
 2. Абонати/Потребители, сключили „Договор за услуга“ или „Заявка за активиране на предплатена услуга“ за LTE 4G услуги на Макс Телеком ООД преди 15.09.2015г., могат да активират допълнително към договорите си гласовата телефонна услуга VOICER, след подписване на допълнителен Анекс.
 3. Услугата VOICER предоставя възможност за предплащане на добавки с паричен баланс за разговори посредством предоставения телефонен номер. С предплащането на добавка за разговори Абонатът/Потребителят зарежда паричен баланс към услугата VOICER, който баланс може да се изразходва за разговори до изчерпването му, при тарифиране съгласно приложимата ценова листа на Макс Телеком за съответната дестинация. Всяко презареждане е индивидуално и заредения баланс, цена на минута разговор към различни дестинации и периода на валидност, в който могат да се използват, зависят от избраната от Абоната/Потребителя добавка за презареждане.
 4. Актуалните възможности за предплащане на добавки с паричен баланс  за разговори посредством предоставения телефонен номер са достъпни на сайта на Макс Телеком – www.maxtelecom.bg. Добавките са налични, като опции към дата на сключване на Договора за услуга, но не са част от Договора преди да бъдат активирани, съответно ако не бъдат активирани със сключването на договора, в последствие опциите за добавки и техните параметри могат да бъдат променени, премахнати или да бъдат създадени нови такива едностранно от Макс Телеком, без да е необходимо Абонатът/Потребителят да бъде уведомяван за това и без това да изменя по какъвто и да е начин подписаните от Абоната/Потребителя Договор или Заявка за услуга.
 5. Услугата VOICER се активира след изтеглянето и инсталирането на софтуерното приложение, съгласно т.20.5, и въвеждането на телефонния номер на Абоната/Потребителя и персонален идентификационен код - „PIN”. Стъпките по изтегляне и инсталиране на приложението, както и други условия във връзка с използването на VOICER са описани в раздел „Допълнителни условия за ползване на VOICER” от настоящите общи условия, които Абонатът / Потребителят е приел с подписването на Договор или Заявка за услуга или Анекс към тях или с изтеглянето на софтуерното приложение VOICER.
 6.  „Срок на валидност на услугата“ – срокът в който Абонатът/Потребителят може да презарежда услугата с предплатени добавки с баланс за разговори, е:
 1. За VOICER в комбинация с предплатена услуга за достъп до интернет – 12 месеца от подписването на Договор или Заявка за услуга или Анекс за VOICER към тях.
 2. За VOICER в комбинация с абонаментна услуга за достъп до интернет – срока на валидност на услугата VOICER e идентичен със срока на валидност на договора за интернет, но не по-малък от 12 месеца.
 3. За VOICER в комбинация с услуга 0 MB включен интернет трафик – 12 месеца.
 1. „Срок на валидност на паричния баланс за разговори“ – срокът, в който Абонатът/Потребителят може да изразходва заредения паричен баланс за разговори, е:
 1. За паричен баланс, включен към стартовия пакет за услугата VOICER след подписването на Договор или Заявка за услуга или Анекс към тях – 10 седмици от активирането на услугата, съгласно т.20.10. Паричният баланс, включен към стартовият пакет за услугата VOICER, следва да бъде активиран не по-късно от един месец след подписване на Договор или Заявка за услуга или Анекс за VOICER към тях, като ако това не се случи в указания едномесечен срок, Абонатът/Потребителят губи неактивирания паричен баланс, без да му се възстановяват суми за него.
 2. За паричен баланс, включен в предплатени добавки за разговори, закупени след подписването на Договор или Заявка за услуга или Анекс към тях – 10 седмици от активирането на съответната добавка. Добавките с паричен баланс за VOICER следва да бъдат активирани не по-късно от един месец след закупуването/предплащането им, като ако това не се случи в указания едномесечен срок, Абонатът/Потребителят губи неактивираните добавки, без да му се възстановяват суми за тях.
 1. „Валидност на включен интернет трафик за ползване на VOICER“ - в случай, че към стартовия пакет за гласовата услуга VOICER или към добавките за презареждане на паричния баланс към VOICER е включен интернет трафик за ползването на VOICER, периодът в който той може да бъде използван е 10 седмици от закупуването.
 1. За Абонати/Потребители, които имат включен трафик за интернет към същата SIM карта, с която ползват VOICER, включеният интернет трафик за ползване на VOICER се добавя към останалия трафик, като двата типа включен трафик имат различни периоди на валидност, като допълнителният интернет трафик се използва след изчерпване на основния интернет трафик на максимална скорост.
 2. След изчерпването на включения интернет трафик за ползване на VOICER, ако Абонатът/Потребителят няма друга услуга с включен интернет трафик на максимална скорост към същата SIM карта, то скоростта се забавя до 256 за download и до 128 Kbps за upload и остава такава до активиране на нов трафик на максимална скорост или до изтичане на валидността на паричния баланс съгласно т.20.12. При ограничаване на скоростта до 256 за download и до 128 Kbps за upload не могат да се провеждат видео разговори по VOICER.
 1. Със активирането на добавка с паричен баланс за VOICER, срокът на валидност на услугата по смисъла на т.20.11 се подновява за нови 12 месеца, ако оставащия период на валидност е по-кратък от 12 месеца, а ако оставащия период на валидност е по-дълъг от 12 месеца, той не се променя.
 2. В случай че Абонатът/Потребителят активира повече от една добавка с паричен баланс за VOICER, то всяка добавка има индивидуален срок на валидност, съответно по-новите добавки не променят срока на валидност на по-старите и паричният баланс от по-старите добавки не се прехвърля към паричния баланс на по-новите добавки.
 3. Абонатът/Потребителят може да презареди паричния баланс за използване на VOICER, като закупи и активира добавки с паричен баланс за услугата, съгласно т.20.9.
 4. В случай че Абонатът/Потребителят активира повече от една добавка с паричен баланс за VOICER, първо се изразходват добавките, на които периодът на валидност изтича по-скоро, като по всяко време Абонатът/Потребителят може да провери онлайн своето потребление и заредените парични баланси, като остатъкът им и валидността им се показват поотделно.
 5. Спиране на услугата и прекратяване на договора. Тъй като VOICER е предплатена услуга, нейното ползване може да бъде преустановено/спряно по всяко време от действието на договора, без да е необходимо той да бъде прекратяван.
 6. В случаите, в които VOICER се предоставя заедно с услуга за достъп до интернет, ако договорът за интернет услугата бъде прекратен, той се прекратява и по отношение на услугата VOICER.
 7. При прекратяване на договора Абонатът/Потребителят губи заредения паричен баланс, зареденият трафик на максимална скорост и всякакви активирани добавки, без да му се възстановяват суми за тях.
21. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА “VOICER”
21.1 Приложението “VOICER” (заедно с неговото съдържание, марки и услуги, наричано по-долу „Софтуер”) се предоставя за ползване от Абоната/Потребителя съгласно настоящите условия. Условията за ползване се прилагат за Абонат/Потребител, който е изтеглил и инсталирал Софтуера за ползване.
21.2 Изключения.
21.2.1 Абонатът/Потребителят не може да ползва изцяло или частично Софтуера, ако това не е изрично разрешено от настоящите условия или Договора за услуга. Абонатът/Потребителят не трябва да: (i) продава, прехвърля, отдава под наем, взема под наем, разпространява, пласира, разкрива, изнася, внася, действа като посредник или доставчик, или по друг начин да предоставя права на трети лица във връзка със Софтуера или някоя част от него; (ii) предприема, става причина за, разрешава или позволява промяната, създаването на производни продукти, превода, осъществяването на обратното проектиране, извършването на декомпилация, демонтиране или осъществяването на хакерски атаки на Софтуера или някоя част от него; (iii) ползване на Софтуера за предоставяне на търговски услуги или продукти на трети лица; и/или (iv) премахва, покрива или скрива уведомления за определяне на функции, авторско право или други уведомления за право на собственост, съдържащи се в или върху Софтуера, или във всякакви свързани документи.  
21.2.2 Абонатът/Потребителят се съгласява да ползва Софтуера единствено за законни цели. Абонатът/Потребителят няма право да: (i) подслушва или следи, записва, поврежда или променя каквото и да е съобщение, което не е предназначено за него, (ii) изпраща каквито и да е непоискани търговски съобщения, които не са позволени от приложимото законодателство, (iii) ползва Акаунта или Софтуера по какъвто и да е измамнически начин,  или (iv) подлага някой друг потребител на изображения или материали, които са обидни, вредни за малолетни, неприлични или по друг начин  оскърбителни. 
21.3 Акаунт. За да работи Софтуера и/или някоя от неговите функционалности, Абонатът/Потребителят трябва да създаде и регистрира акаунт („Акаунт”). В някои случаи може да се изисква подписване на договор за предоставяне на услуги с Макс Телеком (“Договор за предоставяне на услуги”). Абонатът/Потребителят трябва да предостави точна и пълна информация за Акаунта. Единствено Абонатът/Потребителят отговаря за дейността, която се случва в Акаунта, като същият трябва да съхранява надеждно паролата си. Абонатът/Потребителят трябва незабавно да уведоми Макс Телеком за всяко неразрешено ползване на Акаунта или такова с цел измама, и се съгласява, че Макс Телеком няма да носи каквато и да е отговорност за каквото и да е неразрешено ползване на Акаунта или такова с цел измама. Абонатът/Потребителят може да деактивира Акаунта по всяко време, като уведоми Макс Телеком. Абонатът/Потребителят трябва да вземе всички необходими предпазни мерки за предотвратяване на неразрешено и незаконно ползване, както и неоторизиран достъп до Акаунта чрез Софтуера. Макс Телеком не носи отговорност, произтичаща от неправилното ползване на Софтуера, изтеглен от Абоната/Потребителя.
21.4 Такси и ограничения на услугата.
21.4.1 Софтуерът може да бъде използван за набиране на стандартни телефонни номера ("Услуга VoicerOut"). Цените на минута с включен данък добавена стойност са съгласно тарифния план на Абоната/Потребителя, определен в Договора за предоставяне на услуги на Абоната/Потребителя или при липса на такъв договор, според действащите тарифи, публикувани на официалния уебсайт на Макс Телеком.
21.4.2 Освен ако изрично не е указано друго в настоящите условия или в договора за услуги, услугата VoicerOut може да не може да бъде ползвана за някои обаждания.
21.4.3  Не всички устройства поддържат или ще продължават да поддържат услугата VoicerOut и по всяко време може да настъпи прекъсване без предупреждение.
21.5 Права на собственост. Макс Телеком (или свързани с него трети лица лицензодатели) си запазва всички права на собственост, включително авторско право и всякакво друго приложимо право на интелектуална собственост, включително върху цялата документация, преводи, подобрения, усъвършенствания или други изменения, направени или произтичащи от Софтуера.
 
21.6 Пренос на данни и такси от доставчика на услуги.
21.6.1 За да ползва Софтуера, Абонатът/Потребителят трябва да има подходящи услуги за пренос на данни от своя доставчик, който може да бъде Макс Телеком, WiFi доставчик или друг доставчик. Цената на тази услуга за пренос на данни може да се различава при отделните доставчици на услуги и Абонатът/Потребителят потвърждава, че е негово задължение да проверява и да плаща тези разходи. Следователно единствено Абонатът/Потребителят е отговорен за това да прецени цената за ползването на Софтуера в зависимост от неговото местоположение във всеки определен момент.
21.6.1 При ползването на Софтуера Абонатът/Потребителят също така се съгласява да спазва действащите условия на третото лице, в случай, че има такова, свързано с  предоставянето на услугата, в това число, но не само, и условията на договора за пренос на данни.
21.7 Държава. Абонатът/Потребителят потвърждава, че Софтуерът може да бъде ползван само от краен потребител, пребиваващ в Република България и с инсталирането на Софтуера съшият потвърждава, че пребивава в Република България.
21.8 Заявления на Абоната/Потребителя. Абонатът/Потребителят се съгласява, че всяко съдържание, предоставено от него във връзка с Voicer, е предоставено на безвъзмездна, неизключителна и неконфиденциална основа. Макс Телеком може свободно да ползва или разпространява такова съдържание неограничено за всякакви цели. Абонатът/Потребителят потвърждава, че е отговорен за това съдържание, включително неговата законосъобразност. Абонатът/Потребителят няма право да представя или публикува чрез Макс Телеком съдържание, което е клеветническо, уронващо достойнството, порнографско, представлява вмешателство в личния живот, както и такова, което е нецензурно, обидно, незаконно, расистко, оскърбително, вредно за малолетни или представлява нарушение на правата на интелектуална собственост на трето лице, или което по друг начин би нарушило правата на трети лица.
21.9 Отказ от гаранции
21.9.1 Във всички установени от закона случаи Софтуерът се предоставя въз основа на принципа „както е” и „както е налично” без гаранции от какъвто и да е било вид, включително, но не само заявления, гаранции и условия за пригодност за определена цел, право на собственост, отсъствие на нарушения и въпроси, произтичащи от закона или свързани с търговска сделка или търговска практика. Макс Телеком не гарантира, че Софтуерът ще работи без грешка, че същият няма вируси или други вредни кодове, или че Макс ще поправи евентуални грешки в него. Абонатът/Потребителят се съгласява, че нито Макс Телеком, нито неговите дистрибутори ще бъдат държани отговорни за каквито и да е последствия за Абоната/Потребителя или трети лица, които може да са в резултат на технически проблеми, включително, но не само, във връзка с интернет услугата (като бавни връзки, претоварване на мрежата или претоварване на сървъра на Макс Телеком, или други сървъри) или свързани с други доставчици на електронни съобщителни услуги. Макс Телеком не дава никакви заявления, гаранции или условия от всякакъв вид, изрични или подразбиращи се, по отношение на сигурността на всяка информация, която Абонатът/Потребителят може да предостави или дейности, с които същият се занимава по време на ползването на Софтуера. Ползването на Софтуера от Абоната/Потребителя е изцяло по негово собствено усмотрение и на негов риск.
21.9.2 Взаимодействието на Абоната/Потребителя с друг потребител на Софтуера или трето лице е единствено на негов риск. Ако Абонатът/Потребителят има спор с потребител на Софтуера или трето лице във връзка с Софтуера, или всякакво взаимодействие с това лице, Абонатът/Потребителят се съгласява, че Макс Телеком не носи отговорност за каквито и да е претенции или вреди, произтичащи от или свързани с този спор. 
21.9.3 Макс Телеком не гарантира, че Софтуерът ще бъде съвместим или оперативно съвместим с устройството на Абоната/Потребителя. Освен това Абонатът/Потребителят приема, че проблеми, свързани със съвместимостта и оперативната съвместимост, могат да доведат до отслабване или пълен отказ от работа на устройството на Абоната/Потребителя и повреда на Софтуера и файловете, намиращи се в неговото устройство. Абонатът/Потребителят приема и се съгласява, че Макс Телеком и свързаните с него лица, както и лицензодателите не носят отговорност пред Абоната/Потребителя за каквито и да е загуби, претърпени в резултат на или възникнали във връзка с проблеми със съвместимостта или оперативната съвместимост.
21.9.4 Софтуерът, както и повечето интернет приложения, е уязвим от различни проблеми със сигурността и следователно следва да се счита за незащитен. Ползвайки Софтуера и интернет като цяло, Абонатът/Потребителят може да бъде обект на различни рискове, включително и следните:
-  Излагане на материали със съмнително съдържание и/или лица, в това число, но не само, и заразени файлове.
- Неразрешено нарушаване на поверителността на Абоната/Потребителя вследствие ползване на системата от страна на Абоната/Потребителя или на друго трето лице.  
- Измами, подслушване, анализ на трафика, спам, разбиване на пароли, тормоз, измама, фалшифициране, електронна злоупотреба, подправяне, хакерски атаки, изтриване от паметта, заразяване на системата, в това число, но не само, с вируси, червеи и Троянски коне, водещи до неразрешен, увреждащ или злонамерен достъп и/или извличане на информация и данни от устройството на Абоната/Потребителя и други дейности, които могат да бъдат квалифици като незаконни.
- Неразрешено излагане на информация или материал, описани или изпратени от Абоната/Потребителя в или чрез системата на Макс Телеком до други потребители, широката публика или всякакви други отделни лица, за които информацията или материала не са били предназначени  от страна на Абоната/Потребителя.
21.9.5 Абонатът/Потребителят се счита за уведомен, че при всяко интернет приложение, IP-адресът на подателя представлява неразделна част от стандартните протоколи TCP/IP на интернет, и той може да бъде извлечен от всяка страна в комуникационната сесия, като се ползва определен софтуер и/или хардуер.  
21.10 Ограничение на отговорността.
21.10.1 Макс Телеком и свързаните с него лица, както и съответните ръководители, директори, служители, лицензодатели, правоприемници и представители, или всеки дистрибутор в никакъв случай няма да носят отговорност за косвени, непреки, специални, наказателни или случайни щети или обезщетения за загуба на пари, търговска репутация, добро име, фирмена информация или приходи от търговска дейност, прекъсване на бизнеса, или друга материална загуба, произтичаща съгласно настоящия договор и която е в резултат на ползването или невъзможността за ползване на Софтуера, дори да са били предупредени за възможността от такива щети.
21.10.2 Във всеки случай и без да се ограничава общият характер на тази точка, в степента, позволена от закона, Абонатът/Потребителят се съгласява, че пълната съвкупна отговорност на Макс Телеком спрямо Абоната/Потребителя за всички вреди и загуби по настоящия договор, или във връзка с ползването, или невъзможността за ползване на Софтуера, няма при никакви обстоятелства да надвишава действително платената от Абоната/Потребителя сума, ако има такава, на Макс Телеком за ползване на Софтуера в рамките на 3 (три) месеца преди датата на предявяване на иск.
21.11 Обезщетение. Абонатът/Потребителят се съгласява и гарантира да обезщети, обезпечи правната защита и освободи от отговорност Макс Телеком и неговите свързани лица, както и съответните ръководители, директори, служители, лицензодатели, правоприемници и представители, или всеки дистрибутор, или друг доставчик на услуги, който предоставя услуги на Абоната/Потребителя във връзка със Софтуера, от и срещу всякакви претенции, загуби, щети, отговорности, разходи и разноски (в това число, но не само, адвокатски хонорари), произтичащи от: (i) ползването или невъзможността за ползване на Софтуера от страна на Абоната/Потребителя; (ii) нарушаване на настоящия договор от страна на Абоната/Потребителя; (iii) нарушаване от страна на Абоната/Потребителя на право на трето лице, в това число, но не само, авторско право, търговска марка или друго право на интелектуална собственост, право на неприкосновеност на личния живот; или (v) взаимодействие на Абоната/Потребителя с друг потребител на Софтуера или трето лице. Макс Телеком си запазва правото (за собствена сметка) без да отменя или освобождава Абоната/Потребителя от неговите задължения по тази точка, но без да е задължено, да поеме контролът на защитата по всеки въпрос, който е предмет на обезщетение от страна на Абоната/Потребителя. Абонатът/Потребителят се съгласява да не разрешава никакви въпроси, които подлежат на обезщетение от страна на същия, без първо да получи изрично одобрение от Макс Телеком. 
21.12 Информация за местоположение. Абонатът/Потребителят потвърждава, че повечето от функционалните възможности на Софтуера са зависими от данни, свързани с неговото географско местоположение ("Информация за местоположение"). Ако Абонатът/Потребителят желае да ползва пълния набор от функционалности на Софтуера, той се съгласява да предостави или да направи достъпна на Макс Телеком до Иформацията за местоположение си. В случай че Макс Телеком събира Информация за местоположение, то има право да я използва в съответствие с приложимото законодателство. Ако Абонатът/Потребителят не предостави или не направи Информация за местоположението си достъпна, функционалностите на Софтуера може да бъдат ограничени или да не работят. 
21.13 Поверителност. Макс Телеком следва да има достъп до личните данни на Абоната/Потребителя, които е получил във връзка с ползването на Софтуера. Абонатът/Потребителят разрешава и дава съгласие за събирането, съхранението,  ползването и обработката от Макс Телеком и свързаните с него лица на всякаква информация и данни, свързани с или произтичащи от ползването от негова страна на Софтуера, както и всякаква информация или данни, които Абонатът/Потребителят предоставя на Макс Телеком и свързаните с него лица, партньори и лицензодатели („Информация”) в съответствие с приложимото законодателство. Абонатът/Потребителят потвърждава и дава своето съгласие за обработване на лични данни в Европейския съюз. Макс Телеком ще предприеме разумни мерки от икономическа гледна точка за гарантиране на сигурността на всякаква информация на Абоната/Потребителя и/или лични данни. Въпреки това Макс Телеком не носи отговорност за каквито и да е пропуски в сигурността, възникнали извън неговия контрол. Информацията ще се разглежда като неповерителна и непредставляваща търговска тайна (с изключение на личните данни съгласно Закона за защита на личните данни), и Макс Телеком не поема никакво задължение за защита от разкриване на поверителна или служебна информация. Тази разпоредба ще продължи да бъде в сила и след прекратяване на Договора. Абонатът/Потребителят също така потвърждава, че е наясно, че определени лични данни или друга информация, предоставена от него във връзка с ползването на Софтуера, може да бъде съхранявана на неговото устройство (дори ако Макс Телеком не събира тази информация). Единствено Абонатът/Потребителят носи отговорност за защита на неговото устройство от неразрешен достъп.
21.14 Актуализации. Макс Телеком може да промени техническите характеристики на Софтуера по свое собствено усмотрение и без уведомление до Абоната/Потребителя. Макс Телеком може периодично да осигуряват актуализации или обновени версии на Софтуера (всяко от тях "Нова версия"), но не е задължено да го прави. Тези Нови версии се предоставят съгласно приложимите политики на Макс Телеком, които може да включват автоматична актуализация или обновяване без допълнително уведомление до Абоната/Потребителя. Абонатът/Потребителят дава своето съгласие в настоящия Договор за такава автоматична актуализация или обновяване на Софтуера. Всички препратки към Софтуера в настоящите условия и Договора включват и Нови версии. Настоящите условия регламентират и използването и на всички Нови версии, които заменят или допълват оригиналния Софтуер, освен ако Новата версия не е придружена от отделен лицензионен договор, който ще регулира Новата версия.  
21.15 Прекратяване. Настоящият Договор е в сила докато не бъде прекратен от Макс Телеком или Абоната/Потребителя. Макс Телеком си запазва правото по всяко време да: (i) прекрати, спре или промени някой компонент от Софтуера; и/или (ii) прекрати настоящия Договор и ползването на Софтуера от Абоната/Потребителя с или без причина, като няма да носи отговорност пред Абоната/Потребителя или друго трето лица за каквито и да е вреди в тази връзка. Ако Абонатът/Потребителят не одобрява някое условие или разпоредба на настоящия Договор или някои последващи негови изменения, или е неудовлетворен по някакъв начин от Софтуера, следва незабавно да прекрати ползването на Софтуера. Ако Абонатът/Потребителят не изпълнява условията на настоящия Договор, последният и всички права, предоставени на Абоната/Потребителя по силата на Договора, се прекратяват автоматично без предизвестие или друго действие от страна на Макс Телеком. При прекратяване на настоящия Договор Абонатът/Потребителят трябва да прекрати всякакво ползване на: (a) Софтуера и трябва да унищожи всички негови копия и всякакви свързани документи, които Абонатът/Потребителят притежава или са под негов контрол;  и (б) Акаунта. Тази точка 16, както и точки 3 (Изключения), 6 (Права на собственост), 10 (Отказ от гаранции), 11 (Ограничение на отговорността), 12 (Обезщетение), 14 (Поверителност), 19 (Приложимо право и спорове) и 21(Общи разпоредби) остават в сила и след прекратяване на настоящия Договор.
21.16 Опасна употреба. Абонатът/Потребителят не следва да използва Софтуера за „критично важни” приложения и цели или такива с „чувствително съдържание”, при което частична или пълна невъзможност за ползване може да доведе до повреда, също така Софтуерът не следва да се използва за информация или данни, които Абонатът/Потребителят не желае да бъдат свободно достъпни или общодостъпни за интернет потребителите. В допълнение Абонатът/Потребителят потвърждава, че е запознат с обстоятелството, че Софтуерът не е предназначен за ползване във връзка с приложение, изискващо безотказна работа, като функционирането на  животоподдържащи системи или всякакви други системи, чиято повреда може да доведе до нараняване, смърт, екологична вреда, масово унищожение и т.н.. Абонатът/Потребителят се съгласява, че Макс Телеком няма да носи каквато и да е отговорност при подобна употреба на Софтуера и единствено Абонатът/Потребителят е отговорен за всякакви разходи, вреди или пропуснати ползи, възникнали в резултат на такова ползване на Софтуера.
21.17 ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ. Ако Абонатът/Потребителят тегли Софтуера от платформа на мобилно устройство на трето лице или доставчик на услуги („Дистрибутор”), Абонатът/Потребителят следва да има предвид, че Дистрибуторът може да е установил допълнителни правила за ползване, които също така регулират ползването на Софтуера от Абоната/Потребителя („Правила за ползване”). В допълнение към Правилата за ползване на някой Дистрибутор, Абонатът/Потребителят потвърждава, че Правилата за ползване на друг Дистрибутор също могат да бъдат приложими и да регулират ползването на Софтуера от Абоната/Потребителя. Абонатът/Потребителят потвърждава, че преди изтеглянето на Софтуера от Дистрибутор е ще прочете условията му за ползване и ще ги спазва. Абонатът/Потребителят заявява, че не му е забранено да ползва Софтуера съгласно някакви приложими правила за ползване и/или друго договорно задължение, и не е необходимо съгласие от трето лице за ползване на Софтуера; ако Абонатът/Потребителят не може да декларира това, то той няма право да инсталира и/или ползва Софтуера.